Nowy fundusz dłużny Ipopema TFI

13.09.2018 | Ipopema TFI
Towarzystwo uruchamia nowy produkt - Ipopema Benefit 3 FIZAN. Fundusz będzie inwestował w instrumenty dłużne spółek prowadzących działalność faktoringową oraz pożyczkową w obszarze pożyczek dla przedsiębiorstw

Ipopema Benefit 3 FIZAN to fundusz zamknięty aktywów niepublicznych, którego certyfikaty inwestycyjne są aktualnie przedmiotem oferty publicznej kierowanej do szerokiego grona adresatów. Emisja certyfikatów serii A potrwa do 20 września br.

Strategia funduszu zakłada inwestycje przede wszystkim w instrumenty dłużne firm pożyczkowych (z wyłączeniem pożyczek konsumenckich) i niebankowych firm faktoringowych.
Fundusz Ipopema Benefit 3 FIZAN adresowany jest do osób, które zakładają dłuższy horyzont inwestycyjny, dostosowany do ograniczonej płynności lokat.

Jak informuje towarzystwo, polityka Ipopema Benefit 3 FIZAN będzie bardzo restrykcyjna w zakresie selekcji partnerów, którym fundusz udzielać będzie finansowania. W konsekwencji, krąg podmiotów dopuszczonych do współpracy w okresie pierwszych 6-12 miesięcy działalności funduszu może być ograniczony nawet do 4-7 podmiotów.
 
– Spółki ubiegające się o finansowanie ze środków funduszu są aktualnie poddawane szczegółowej analizie ‘’due diligence’’, prowadzonej zarówno przez doradców prawnych, jak i audytora biznesowego. Wyznaczyliśmy szereg kryteriów, które emitenci instrumentów nabywanych przez fundusz muszą spełnić. W oparciu o te kryteria część podmiotów, z którymi prowadzone były wstępne rozmowy, została aktualnie odrzucona. Oczywiście w obecnych czasach trudno o jakiekolwiek gwarancje, natomiast nasze podejście do kwestii bezpieczeństwa portfela lokat funduszu opiera się na trzech filarach: (1) możliwie krótkoterminowym charakterze finansowania od 6 do 18 miesięcy, (2) dywersyfikacji portfela emitentów, (3) dywersyfikacji źródeł zabezpieczenia spłaty naszego finansowania – nawet na setki lub tysiące wierzytelności względem pojedynczych podmiotów korzystających z usług finansowanych przez nas firm faktoringowych i pożyczkowych’– podkreśla Maciej Jasiński, Dyrektor Zarządzający Ipopema TFI.
 
Dodatkowo fundusz korzystać będzie z usług ekspertów branżowych, którzy będą cyklicznie monitorować sytuację poszczególnych emitentów, w tym badać jakość portfela udzielanego przez tych emitentów finansowania faktoringowego i pożyczkowego.

 Minimalny zapis na certyfikaty inwestycyjne wynosi 2,5 tys. zł. Pierwszy wykup certyfikatów możliwy będzie po upływie 18 miesięcy od daty ich przydziału inwestorowi, zaś kolejne wykupy będą realizowane co pół roku.

TAGI:

Ipopema TFIprodukty

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę