BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania - nowy, duży gracz

30.08.2018 | Marcin Różowski, Olga Szałata

Data analizy: 30 sierpnia 2018 r.

Fundusz: BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny)

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) - 3 gwiazdki

Charakterystyka produktu
W środowisku historycznie niskich stóp procentowych zarządzający funduszami gotówkowymi i pieniężnymi, w poszukiwaniu dodatkowej rentowności, często sięgają po obligacje przedsiębiorstw. Taka filozofia przyświeca m.in. rozwiązaniu BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania. Obok dość klasycznie skonstruowanej części skarbowej oraz domieszki innych funduszy (zgodnie ze statutem do 10% aktywów), w portfelu produktu znajdziemy relatywnie wysoki odsetek obligacji przedsiębiorstw (maksymalnie do 50% portfela). Co do zasady, jest to rozwiązanie o dość niskim ryzyku stopy procentowej – jego poziom zostaje zwiększony tylko w wyniku oportunistycznych pobudek – zatem budowanie przewagi konkurencyjnej spoczywa głównie na części korporacyjnej. Jest ona zbudowana głównie z instrumentów o wysokiej jakości kredytowej (np. blue chips, banki), ale znajdziemy w niej też obligacje spółek o relatywnie wyższym ryzyku (np. spółki z sektora wierzytelności). Z założenia najliczniejszą reprezentację mają stanowić właśnie emitenci o ratingu inwestycyjnym. Co więcej, portfel jest szeroko zdywersyfikowany. Oznacza to, że koncentracja w pojedynczej spółce nie jest nadmierna – zaledwie 9 emitentów na 51 przedsiębiorstw posiada udział przewyższający 1,5% aktywów netto, przy czym są to głównie banki. Pochylając się nad częścią skarbową warto dodać, że jest ona zbudowana w oparciu o polskie obligacje, w przeważającej części o zmiennym oprocentowaniu. Taka konstrukcja skutkuje relatywnie niewielką wrażliwością jednostki na wahania na rodzimym rynku długu. Niska zmienność jest również pokłosiem wyceny metodą efektywnej stopy procentowej stosowanej w odniesieniu do części korporacyjnej portfela (obligacji przedsiębiorstw). To rozwiązanie może zatem znaleźć uznanie w oczach klientów preferujących „wygładzone” wykresy. Odnosząc się do kwestii kosztowej warto zaznaczyć, że opłaty kształtują się na przeciętnym poziomie.

Komentarz do wyników 
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania to fundusz relatywnie młody (funkcjonuje od marca 2016 r.), dopiero rozpoczynający rywalizację pośród grona funduszy gotówkowych i pieniężnych. Ta jednak wychodzi mu całkiem nieźle – od początku funkcjonowania, tj. od marca 2016 r., cechuje się powtarzalnością wyników na poziomie II kwartyla stóp zwrotu. Ostatnie 12 pełnych miesięcy pozytywnie zapisało się w historii funduszu – z wynikiem +2,8% przewyższył on średnią dla grupy o ok. +80 p.b., zajmując jednocześnie 12 pozycję na 51 produktów. Podobną nadwyżkę nad rywalami fundusz zakumulował w okresie dwuletnim (+4,9% vs średnia +4,1%). Ta sytuacja jest pochodną wielu czynników. Duża w tym rola relatywnie wysokiego zaangażowania w obligacje przedsiębiorstw oraz kapryśnego rynku długu skarbowego, który daje się we znaki wielu konkurentom relatywnie mocniej w nim partycypujących. Solidne wyniki i dość niska zmienność wpływają również na relację zysku do ryzyka, odzwierciedlaną przez nasze Rankingi. W okresie 12-miesięcznym produkt uzyskał notę na poziomie 5a.

Uzasadnienie oceny 
Produkt BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania to solidny produkt dobrej jakości. Można go określić mianem zdrowej mieszanki papierów rządowych i korporacyjnych z bardzo niewielką ekspozycją m.in. na zagraniczny rynek długu. Warta pokreślenia jest również relatywnie szeroka dywersyfikacja, która znacznie ogranicza wpływ na jednostkę potencjalnych problemów emitenta. Co więcej, rozwiązanie to cieszy się coraz większą popularnością. Świadczy o tym historia napływów do funduszu – w ok. 2,5 roku pozyskał on prawie 800 mln zł. Niemniej jednak relatywnie wysoki udział papierów nieskarbowych może być trudny do zaakceptowania przez konserwatywnych klientów, a znaczny napływ środków może skutkować rozwodnieniem portfela i utrudnić walkę o wysokie miejsca w tabeli. Biorąc pod uwagę zarówno zalety, jak i wady rozwiązania, zdecydowaliśmy się przyznać funduszowi ocenę na poziomie 3 gwiazdek.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Dla tradycjonalistów – brak dodatkowych czynników ryzyka, np. wynikających z relatywnie wysokiej ekspozycji na zagraniczne rynki długu.
  • Niska zmienność jednostki w relacji do grupy porównawczej.
  • Fundusz dedykowany osobom, które chcą wyciskać zyski głównie z polskiego rynku długu.
  • Brak wyraźnych przewag konkurencyjnych.
  • Wysokie zaangażowanie w papiery korporacyjne może być trudne do zaakceptowania dla konserwatywnych klientów.
  • Wysoki udział papierów korporacyjnych, nawet przy najstaranniejszym doborze emitentów, zawsze rodzi dodatkowe ryzyka.

TAGI:

fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalneratingi i analizy funduszyTFI BGŻ BNP Paribas

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę