UniObligacje Aktywny - poszukujący zysków

24.08.2018 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 24 sierpnia 2018 r.

Fundusz: UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) - 4 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Przez wiele lat funkcjonowania UniObligacje Aktywny dał się poznać inwestorom jako produkt specyficzny. Na tle rywali wyróżnia się w wielu aspektach, m.in. tym, że oferowany jest w formule SFIO, oraz że limit pierwszej wpłaty wynosi dla klientów indywidualnych 160 tys. zł. Jednak kluczowym jest w tym przypadku fakt, że charakteryzuje się relatywnie wysokim ryzykiem stopy procentowej. Parametr duration historycznie sięgał bowiem 5,5 roku, a czasem nawet go przekraczał. Produkt wyróżnia się również bardzo istotnym poziomem dźwigni finansowej, która w przeszłości nierzadko mieściła się w przedziale 80-90%. Jeśli zaś chodzi o samą konstrukcję portfela, to kluczowymi pozycjami są w tym przypadku obligacje Skarbu Państwa, zaś pewnym dopełnieniem są obligacje innych krajów oraz papiery korporacyjne. Jeśli chodzi o te pierwsze to znaczną wagę posiadały historycznie instrumenty z Turcji oraz Chorwacji. W przypadku papierów korporacyjnych silną reprezentację miały duże polskie firmy oraz tureckie banki. Tak charakterystyczna konstrukcja portfela przekłada się na istotne różnice pomiędzy wynikami tego rozwiązania, a przeciętnymi rezultatami w grupie. Są one na tyle znaczące, że pozycja funduszu względem konkurencji potrafi zmieniać się dla poszczególnych horyzontów inwestycyjnych od miejsca pierwszego do niemal ostatniego. Przy charakterystyce tego produktu nie sposób pominąć także, istotnego z perspektywy inwestora indywidualnego, aspektu kosztowego. UniObligacje Aktywny należy bowiem do najdroższych funduszy w swojej grupie, zarówno w kontekście opłaty manipulacyjnej, jak i kosztów całkowitych.

Komentarz do wyników 
Zmienna koniunktura na rynku długu skarbowego w bardzo wyraźny sposób różnicuje wyniki funduszu na tle rywali. Dość powiedzieć, że rok 2017 r. UniObligacje Aktywny zakończył na pozycji lidera. Z wynikiem ponad +5,4% zdystansował rywali o blisko 2 pkt proc., co przy niskich stopach procentowych jest wysoką wartością. Bardziej agresywny profil funduszu posiada jednak i drugą stronę – w roku bieżącym produkt znajduje się na dole tabeli. Strata w wysokości -3,4% może być dla części inwestorów o tyle dotkliwa, że fundusze polskich papierów dłużnych o uniwersalnej strategii są przeciętnie nieznacznie na plusie. Ten rok jest dla tego produktu niewątpliwie trudnym okresem – zamieszanie wokół globalnej wymiany handlowej oraz napięcia geopolityczne (w szczególności sytuacja w Turcji) istotnie wpływają bowiem na jego kondycję. Na tyle istotnie, że pozycja funduszu również i dla dłuższych horyzontów inwestycyjnych uległa znacznemu pogorszeniu. Dla 24 minionych miesięcy wynik +0,7% oznacza stratę -2,4 pkt proc. do średniej i 24 miejsce w tabeli. W horyzoncie 36 miesięcy sytuacja jest już bardziej korzystna, gdyż stopa zwrotu w wysokości 3,6% jest -1,7 pkt proc. niższa od przeciętnego wyniku w grupie. Z kolei w okresie minionych 5 lat strategia ta okazuje się wyraźnie silniejsza, bowiem +18,7% przekłada się na 5,2 pkt proc. przewagi. Dla części inwestorów istotna może być również znacząca amplituda wyników w poszczególnych miesiącach. Dla przykładu, w kwietniu 2018 r. wypracowano stopę zwrotu w wysokości 0,7%, podczas gdy miesiąc później inwestorzy musieli liczyć się z -2,4% straty.

Uzasadnienie oceny 
UniObligacje Aktywny jest produktem posiadającym liczne zalety. Do najważniejszych z nich należy doświadczenie zarządzającego oraz wysokie standardy organizacyjne, a także konkurencyjne długoterminowe stopy zwrotu. Biorąc jednak pod uwagę wysoki poziom zmienności wyników w krótkim okresie osoby z przeciętną nawet awersją do ryzyka mogą nie czuć się komfortowo. Fundusz z najwyższą oceną 5 gwiazdek powinien wyróżniać się powtarzalnością wysokich wyników, a nie jest to najmocniejsza strona tego produktu. Dlatego też decydujemy się na obniżenie naszej oceny do poziomu 4 gwiazdek, dodatkowo argumentując tę zmianę niższą efektywnością zarządzania środkami. W tym przypadku nasz ranking (budowany w oparciu o parametr IR) zarówno dla 12, jak i 36-miesięcy wynosi niskie 1a.


Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Aktywność w poszukiwaniu źródeł wyniku. 
  • Konkurencyjne stopy zwrotu w długim terminie.
  • Doświadczenie zarządzającego portfelem oraz wysokie standardy organizacyjne.
  • Koszty towarzyszące inwestycji.
  • Duże wahania wartości jednostki i brak regularnej powtarzalnosci wysokich wyników.

TAGI:

fundusze dłużne polskie uniwersalneratingi i analizy funduszyUnion Investment TFI

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę