Arka BZ WBK Akcji Tureckich – doświadczenie w inwestycjach nad Bosforem

28.06.2018 | Marcin Różowski, Katarzyna Czupa

Data analizy: 28 czerwca 2018 r.

Fundusz: Santander Akcji Tureckich (Santander FIO)

Segment: akcji zagranicznych

Grupa: Turcja

Rating: Rating dla funduszu Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) - 4 gwiazdki

Charakterystyka produktu

Arka BZ WBK Akcji Tureckich to jeden z trzech funduszy oferowanych przez krajowe TFI, który daje wyłączną ekspozycję na akcje spółek notowanych nad Bosforem. Jest to najstarsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku – historia jego działalności liczy ponad dekadę. Okres ten jest wystarczająco długi by doświadczyć sporej zmienności rynku tureckiego i  pozyskać ekspertyzę niezbędną do inwestowania w dość szczególnych warunkach. Turcja to bowiem kraj obarczony sporym ryzykiem politycznym, gdzie sytuacja gospodarcza jest daleka od stabilnej. Ponadto na tamtejszym rynku kapitałowym dużą rolę odgrywają zagraniczni inwestorzy instytucjonalni, których decyzje w dużym stopniu wpływają na wyceny krajowych aktywów. Podstawą strategii funduszu jest selektywny wybór spółek i spora koncentracja portfela – obejmuje on ok. 25-30 przedsiębiorstw. Spektrum zainteresowania zarządzającego obejmuje akcje podmiotów o silnych fundamentach oraz wyższym poziomie generowanego zysku w stosunku do konkurentów. Z tej puli wybierane są papiery relatywnie tańsze, często takie, których cena nie odzwierciedla szacowanej wartości danego przedsiębiorstwa. Podstawę do poszukiwań okazji inwestycyjnych stanowi indeks BIST100, jednak środki mogą być lokowane także w spółki, które nie wchodzą w jego skład. Cechą, na którą warto zwrócić uwagę, jest również aktywne zarządzanie inwestycją – aktywa bazowe podlegają dość dużej rotacji. Wyzwaniem dla funduszy angażujących się w papiery tureckie są spore wahania liry. Arka BZ WBK Akcji Tureckich, podobnie jak pozostałe rozwiązania krajowe, nie stosuje bowiem zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. Mechanizmem mającym ograniczyć negatywne efekty zmian kursu jest wybór podmiotów, które korzystają z zachodzących trendów.
 
Nasza opinia

W ostatnich latach Arka BZ WBK Akcji Tureckich wypadał lepiej niż obrany benchmark (90% BIST 100 + 10% WIBID O/N). Fundusz mógł pochwalić się wyraźnie lepszymi stopami zwrotu także na tle konkurentów, choć ze względu na ograniczoną liczebność grupy realizującej tę strategię nie jest to idealny punkt odniesienia. Ostatnie miesiące przyniosły jednak lekkie pogorszenie wyników. W 2017 r. wartość jednostki tego produktu z oferty BZ WBK TFI wzrosła o +11,4%, o -1,4 pkt. proc. mniej niż obrany punkt odniesienia. Ze względu na wspomnianą silną rotację składu portfela trudno ocenić skuteczność selekcji. Osłabieniu formy trudno zaprzeczyć, jednak na obronę można dodać, że bez uwzględnienia pobieranych kosztów fundusz generuje dodatnią alfę. Warto również podkreślić, że od dłuższego czasu sytuacja panująca na rynku tureckim jest niesprzyjająca. W związku z problemami makroekonomicznymi i rosnącym ryzykiem politycznym aktywa notowane nad Bosforem charakteryzują się bardzo wysoką zmiennością. Ponadto lira turecka osłabia się nieprzerwanie od 2016 r., co przy braku zabezpieczenia kursowego obciąża wyniki funduszu (w 2017 r. o ok. -30 pkt. proc., a w tym roku o kilkanaście punktów procentowych). Zniwelowaniu skutków deprecjacji służyć ma zwrot ku podmiotom skupiającym się na eksporcie, które to wchodzą w miejsce spółek z branży finansowej.
 
Uzasadnienie opinii   
 
Arki BZ WBK Akcji Tureckich to rozwiązanie dla inwestorów gotowych na duże ryzyko zmienności. To nieodłączna cecha funduszy lokujących środki nad Bosforem, gdzie sytuacja zmienia się dość dynamicznie – produkt z oferty BZ WBK TFI nie różni się tu specjalnie od swoich konkurentów. Cechą charakterystyczną jest natomiast duża ekspertyza, selektywne podejście przy wyborze spółek i aktywny model zarządzania, które jak dotąd przekładał się na wyniki przekraczające benchmark. Słabszy miniony rok powinniśmy postrzegać póki co jako wyjątek potwierdzający regułę, zwłaszcza że zarządzającemu przyszło działać w dość specyficznych uwarunkowaniach rynkowych. W rezultacie zdecydowaliśmy się pozostawić ocenę na dotychczasowym poziomie 4 gwiazdek.

Katarzyna Czupa, Marcin Różowski

Analizy Online

TAGI:

BZ WBK TFIfundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalneratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę