Turcja w portfelach funduszy

14.05.2018 | Katarzyna Czupa
Źródło: Seqoya/shutterstock.com
Papiery notowane nad Bosforem są chętnie wybierane przez polskich zarządzających. Możemy je znaleźć nie tylko w funduszach akcji tureckich, lecz także szeregu innych rozwiązań

Turcja to najchętniej wybierany rynek zagraniczny wśród polskich zarządzających (biorąc pod uwagę bezpośrednią formę inwestycji). W papiery notowane nad Bosforem ulokowano na koniec roku blisko 2,4 mld zł*, o 25 mln więcej niż w przypadku aktywów amerykańskich. Historycznie poziomy te bywały jeszcze wyższe. Rekordowy był w tym względzie czerwiec 2017 r. – wtedy wartość inwestycji wyniosła blisko 3,5 mld zł.
Zarządzający od lat eksplorują Turcję w poszukiwaniu ciekawych inwestycji. Jeśli chodzi o strukturę aktywów dominują papiery dłużne. Na koniec 2017 roku ponad połowę z 2,4 mld zł stanowiły obligacje przedsiębiorstw (głównie tureckie banki), w mniejszym stopniu obligacje skarbowe - ok. 24%. Akcje stanowiły nieco ponad 20% łącznej wartości zainwestowanego kapitału. Co ciekawe jeszcze w 2014 r. sytuacja była dokładnie odwrotna – to akcje były głównym przedmiotem inwestycji.

Jakie rozwiązania angażują się w aktywa tureckich podmiotów? Możemy podzielić je na trzy grupy. Pierwsza to oczywiście fundusze akcji tureckich. Na koniec ub. r. na polskim rynku działało pięć takich rozwiązań, a łączna wartość zainwestowanych przez nie środków w papiery notowane w Turcji wyniosła ok. 200 mln zł. Warto zauważyć, że w przeciągu minionych kilku miesięcy grupa ta skurczyła się do trzech funduszy – na likwidacje produktów zdecydowały się dwa towarzystwa: Quercus TFI oraz Caspar TFI.

Druga kategoria obejmuje rozwiązania skupiające się na rynkach wschodzących, czyli także na Turcji. Akcje przedsiębiorstw działających nad Bosforem to ważny element portfeli w grupie funduszy tzw. Nowej Europy. Jeśli chodzi o rozwiązania akcyjne przodują tutaj Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) i NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO), gdzie spółki tureckie odpowiadają odpowiednio za 45% i 38% aktywów. Sporym udziałem tych papierów charakteryzują się także Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO), Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) oraz Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO). W tej grupie znajdziemy też fundusze dłużne, w tym UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO). Na koniec ub. r. papiery tureckie stanowiły czwartą część aktywów tego rozwiązania.

Ostatnią, największą grupę stanowią fundusze, w których papiery tureckie stosowane są jedynie jako element mający zwiększyć potencjał stóp zwrotu. Wykorzystują je przede wszystkim fundusze dłużne, pieniężne, mieszane i absolutnej stopy zwrotu. Jeśli chodzi o wartość zaangażowanego kapitału liderami są rozwiązania skupiające się na obligacjach polskich przedsiębiorstw. Przodują tu dwa fundusze z oferty BZ WBK TFI, które w papierach tureckich ulokowały blisko 500 mln zł. Biorąc pod uwagę udział w aktywach inwestycja ta jest jedynie uzupełnieniem portfela – w obu przypadkach stanowiła 7%. Papiery tureckie znajdziemy też w portfelach kilku funduszy pieniężnych, wśród których warto wymienić UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) i NN Lokacyjny Plus (NN FIO). Drugie z rozwiązań jest liderem jeśli chodzi o udział papierów tureckich w aktywach – na koniec roku stanowiły one 11%.

Jeśli chodzi o pozostałe rozwiązania na koniec 2017 r. Turcja miała spory udział w funduszach zarządzanych przez Ipopema TFI. W Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO), odpowiadały one za ponad 25% aktywów. Kilkunastoprocentową domieszkę tych papierów można było znaleźć także w produktach oferowanych klientom Banku Pocztowego. Istotny udział aktywów tureckich można było znaleźć także w niektórych funduszach z oferty Opera TFI.

Papiery tureckie mają z jednej strony wysoki potencjał stóp zwrotu, z drugiej zaś ich wyceny charakteryzują się sporą zmiennością. Dobrze obrazują to wyniki funduszy akcji tureckich. W 2012 i 2014 r. średnie roczne stopy zwrotu oscylowały w granicach 30-40%. Okresy wysokich zysków przeplatają jednak lata, gdy wartość inwestycji znacząco spadła – w 2013 r. średnia strata wyniosła -27,8%, a w 2015 r. -18,5%.

Zmienność sentymentu na rynku tureckim wpływa na fluktuacje udziału papierów notowanych nad Bosforem w portfelach polskich funduszy. Ubiegły rok wszystkie rozwiązania zaliczane do tej grupy zakończyły na plusie, jednak w ostatnim czasie coraz silniej dają o sobie znać problemy nękające turecką gospodarkę. W efekcie w części produktów ekspozycja na ten rynek spada. Kluczowymi problemami są wysoka inflacja – od stycznia ub. r. jej poziom nie spadł poniżej 10% – oraz osłabienie tureckiej liry, które trwa nieprzerwanie od 2015 r. Tylko w tym roku turecka waluta względem euro straciła ok. -12%. Do tego dochodzą problemy strukturalne, a brak jasno zdefiniowanych działań mających na celu ich rozwiązanie negatywnie wpływa na ceny zarówno na rynku akcji, jak i długu. Od marca indeks XU100 stracił ponad -14%, rentowność 10-letnich tureckich papierów skarbowych wzrosła od początku 2018 r. o blisko +2,3 pkt. proc.

Katarzyna Czupa
Analizy Online


*Wśród papierów zagranicznych najwięcej środków inwestowanych jest w papiery notowane w Luksemburgu. W związku z tym, że są to głównie tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które są zarejestrowane w Luksemburgu, lecz dają ekspozycję na inne kraje, papiery te nie są uwzględniane w analizie.

TAGI:

BZ WBK TFIfundusze akcji tureckichinflacjaIpopema TFIOpera TFITurcjaUnion Investment TFIwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę