Zmiany w ofercie Amundi Polska TFI

11.05.2018 | Zespół Analiz Online
Towarzystwo poinformowało, że kilka funduszy z oferty zostanie połączonych

Jak wynika z komunikatu opublikowanego w dn. 11 maja br. przez Amundi Polska TFI w najbliższym czasie dojdzie do zmian w ofercie towarzystwa. Planowane jest bowiem połączenie subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowy FIO. Chodzi o Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany i Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2, oraz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny i Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1. W pierwszym przypadku funduszem przejmującym będzie Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany, natomiast w drugim Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny.

Towarzystwo poinformowało, że od dnia 18 czerwca br. nie będą przyjmowane wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy przejmowanych.

W dniu 22 czerwca 2018 roku TFI przydzieli każdemu uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego. Liczba jednostek będzie obliczona poprzez podzielenie iloczynu liczby jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 21 czerwca 2018 roku przez wartość aktywów netto funduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym funduszu w dniu 21 czerwca 2018 roku.

Przydział jednostek zostanie dokonany bez pobierania opłaty manipulacyjnej.

Po dokonaniu połączenia funduszy zamknięciu ulegną rachunki bankowe obu przejmowanych funduszy przeznaczone do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa. Od tej chwili aktualne do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa będą wyłącznie rachunki bankowe funduszy przejmujących.  

/aol

TAGI:

Amundi Polska TFIprodukty

zobacz także

↑ na górę