Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych - solidny mechanizm

11.05.2018 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 11 maja 2018 r.

Fundusz: Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: papiery skarbowe

Rating: Rating dla funduszu Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) - 3 gwiazdki

Charakterystyka produktu
W bardzo popularnym wśród krajowych inwestorów segmencie polskich funduszy dłużnych interesującą możliwością zbudowania ekspozycji na obligacje Skarbu Państwa jest Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych. Podobnie jak w przypadku bliźniaczego produktu z oferty tego towarzystwa, Arka Prestiż Obligacji Skarbowych, mamy tu bowiem do czynienia z „czystą formą” portfela. Przejawia się ona w dobieraniu przez zarządzającego (Michała Hołdę) prawie wyłącznie papierów wyemitowanych przez rządy. Chociaż kluczową kategorią są obligacje krajowe, także denominowane w twardych walutach, to nie oznacza jednak braku możliwości dołączania papierów zagranicznych. Udział tych drugich, podobnie jak w przypadku bliźniaczego funduszu, jest relatywnie niewielki i raczej nie powinien być silnym motorem napędowym wyników, czy też czynnikiem ciążącym stopom zwrotu. Na tle konkurencji produkt wyróżnia się natomiast większą ekspozycją na ryzyko stopy procentowej, co historycznie przekładało się na pełniejszą partycypację w okresach hossy na rynku obligacji rządowych i względnie słabszymi wynikami w okresach dekoniunktury.
 
Nasza opinia
 W naszej ocenie Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych różni się od produktu z „Prestiżem” w nazwie niewiele. Od strony formy prawnej odmienna jest formuła działania (FIO vs. SFIO), co w tym konkretnym przypadku nie niesie jednak dla inwestorów daleko idących skutków. Realizowana jest bowiem jednakowa strategia, a istotne różnice w funkcjonowaniu tych funduszy sprowadzają się w zasadzie do dwóch aspektów. Pierwszym jest wartość minimalnej pierwszej wpłaty – w przypadku produktu z parasola FIO wynosi ona 1.000 zł., podczas gdy w „Prestiżu” próg ustalono na 10.000 zł. Drugim, bardziej znaczącym kryterium różnicującym te dwa fundusze jest natomiast skala podejmowanych zakładów rynkowych. W praktyce oznacza to, że w sytuacji, gdy zespół zarządzających posiada silne przekonanie względem konkretnego pomysłu na inwestycję, to w przypadku Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych będą one raczej realizowane w mniejszej skali. Mając na uwadze powyższe, różnicowanie ocen dla tych dwóch produktów nie byłoby zasadne.

Uzasadnienie opinii                                                                     
Przy takim podobieństwie polityki inwestycyjnej nie powinny być zaskoczeniem zbliżone wyniki. Wypracowana w okresie ostatnich 12 miesięcy stopa zwrotu to w przypadku Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych blisko +4,0%, podczas gdy dla bliźniaczego rozwiązania było to ponad +4,1%. Dla dłuższych okresów wyniki wyniosły odpowiednio +4,4% oraz +5,0% dla 36 miesięcy, a także +9,9% i +11,7% w okresie 5 lat. Na niekorzyść produktu oddziałują w pewnym stopniu koszty towarzyszące inwestycji – w przypadku Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych opłata za zarządzanie to 1,7% w skali roku, podczas gdy w produkcie z parasola „Prestiż” wynosi ona 1,5%. W kontekście wyników uwagę zwraca również silniejszy niż wcześniej akcent na papiery o zmiennym oprocentowaniu w minionym roku (dla których był to udany okres), a także wyraźniejsze poszukiwanie wyniku na rynkach zagranicznych – na koniec 2017 r. za 5% aktywów netto odpowiadały papiery Słowenii, a za 4% Węgier. Jeśli zaś chodzi o relację generowanego wyniku do zmienności względem przeciętnego rezultatu w grupie (parametr IR), to w naszym rankingu produkt „awansował” niedawno na wysokie 4a w okresie 12m oraz na przeciętne 3a dla lat 3. Dokonując bilansu mocnych i słabszych stron tego funduszu utrzymujemy dotychczasową ocenę na poziomie neutralnych 3 gwiazdek.   

Paweł Bystrek, Marcin Różowski

Analizy Online

TAGI:

BZ WBK TFIfundusze dłużne polskie papiery skarboweratingi i analizy funduszy

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę