Allianz Aktywnej Alokacji - nabiera wiatru w żagle

10.05.2018 | Marcin Różowski, Katarzyna Czupa

Data analizy: 10 maja 2018 r.

Fundusz: Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: aktywnej alokacji

Rating: Rating dla funduszu Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) - 3 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Allianz Aktywnej Alokacji to kolejny produkt z oferty TFI Allianz Polska, który w ostatnim czasie doświadczył istotnych zmian w realizowanej strategii inwestycyjnej. Podstawą nowej koncepcji są większa aktywność zarządzania oraz wyższy poziom akceptowanego ryzyka, które mają wyróżnić fundusz na tle konkurencji. W praktyce oznacza to, że udział papierów akcyjnych i dłużnych w portfelu w większym stopniu ma być determinowany sytuacją rynkową, i w efekcie może podlegać częstszym i bardziej dynamicznym zmianom. Ponadto w czasie sprzyjającej koniunktury alokacja w akcje może być istotnie wyższa niż wcześniej, co ma ułatwić walkę o wynik. Bazę dla osiąganych stóp zwrotu, zarówno jeśli chodzi o akcje, jak i obligacje, mają stanowić papiery polskie i zagraniczne. Daje to swoistą czteroelementową strukturę portfela, której celem jest zwiększenie potencjału stóp zwrotu oraz dywersyfikacja ryzyka. W części akcyjnej trzon stanowią papiery polskich spółek – głównie małych i średnich, z pewną domieszką blue chipów – wybieranych przede wszystkim z wykorzystaniem analizy fundamentalnej. Uzupełnieniem są podmioty zagraniczne o atrakcyjnych perspektywach krótko- bądź średnioterminowych. Przechodząc do części dłużnej należy wspomnieć, że jej rola uległa sporej zmianie. Jej zadaniem jest bowiem już nie tylko stabilizacja osiąganych stóp zwrotu, ale również kreowanie wartości dodanej. W efekcie do portfela mają trafiać głównie papiery o rentowności wyższej niż dotychczas, a kapitał może być lokowany w aktywa notowane zarówno na rynku krajowym, jak i globalnym. Zarządzający nie ogranicza się tu jedynie do obligacji skarbowych – środki inwestowane są również w papiery korporacyjne o różnym stopniu jakości kredytowej (w tym te wysokodochodowe). Charakteryzując fundusz warto również wspomnieć o dość bogatym instrumentarium. Wykorzystywana jest nie tylko bezpośrednia forma inwestycji, ale również szerokie spektrum funduszy z grupy Allianz i PIMCO. Dodatkowo zabezpieczenie walutowe pozwala czerpać korzyści w postaci tzw. punktów swapowych.
 
Nasza opinia
W ostatnim czasie w portfelu funduszu zaszła spora rewolucja. W związku z tym stopy zwrotu wypracowane w ostatnich miesiącach powinniśmy analizować z punktu widzenia zachodzącej transformacji. Ubiegły rok trudno zaliczyć do udanych – wynik był niższy od średniej o ponad -7 pkt. proc., a na tle rywali Allianz Aktywnej Alokacji był jednym z najsłabszych rozwiązań. Produktowi temu zwykle bliżej było do funduszy stabilnego wzrostu, gdzie udział akcji z reguły jest znacznie niższy, lecz w 2017 r. wypracowany zysk był niższy od zdecydowanej większości przedstawicieli także tej grupy. Pierwszy kwartał br. przyniósł pewną poprawę – produkt z oferty TFI Allianz Polska nieco lepiej wypada na tle konkurencji. Relatywnie wyższe stopy zwrotu przy zachowaniu niskiej zmienności wycen jednostki uczestnictwa, charakterystycznej dla tego funduszu, przełożyły się na wyższą efektywność. Po wielomiesięcznej przerwie długookresowa ocena rankingowa (mierzona z wykorzystaniem wskaźnika Information Ratio) podskoczyła do poziomu 3a.
 
Uzasadnienie opinii                                                                     
Zwiększenie ofensywności rozwiązania wydaje się krokiem w dobrą stronę – większa aktywność zarządzania oraz wyższy dopuszczalny udział akcji podnoszą potencjał stóp zwrotu. Kluczem do sukcesu jest jednak nie tylko większa skala podejmowanego ryzyka, ale również trafność podejmowanych decyzji, a póki co na ich ocenę jest jeszcze za wcześnie. Należy przy tym również pamiętać, że wprowadzone zmiany mogą pociągnąć za sobą wzrost zmienności jednostki, dotychczas bardzo niskiej. Choć trudno ocenić ostateczny efekt zmodyfikowanej koncepcji, pozytywnie odnosimy się do nowej strategii i z niewielkim kredytem zaufania utrzymujemy poprzedni rating na poziomie 3 gwiazdek.

Katarzyna Czupa, Marcin Różowski

Analizy Online

TAGI:

fundusze aktywnej alokacjiPIMCOratingi i analizy funduszyTFI Allianz Polska

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę