Allianz Stabilnego Wzrostu - Nowe, bardziej ofensywne oblicze

30.04.2018 | Marcin Różowski, Olga Szałata

Data analizy: 30 kwietnia 2018 r.

Fundusz: Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: stabilnego wzrostu

Rating: Rating dla funduszu Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) - 3 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Allianz Stabilnego Wzrostu to rozwiązanie, które ma za sobą szereg zmian – od zarządzających po strategię inwestycyjną – a jego „kształt” jest pochodną wielu modyfikacji. Co więcej, choć menedżerowie portfela w obecnym składzie (Adam Łukojć i Marek Kuczalski) zarządzają funduszem od stycznia 2017 r., to nadal sukcesywnie wprowadzane są kolejne zmiany. W nowej odsłonie fundusz jest sprofilowany nieco bardziej agresywnie – efektywna ekspozycja na rynek akcji sięga nawet do ok. 50% aktywów netto – a zarządzający zyskali szersze pole manewru w kontekście doboru lokat. Kontynuując wątek wspomnianej klasy aktywów warto podkreślić, że główną rolę odrywają tu polskie spółki. Najliczniejszą reprezentację stanowią te z WIG20, choć rola tzw. MiŚ-ów w ostatnim czasie wzrosła. Istotna jest ich selekcja, dokonywana w oparciu o analizę fundamentalną. Zarządzający mają również większą swobodę co do skali podejmowanych zakładów. W przypadku trafnych decyzji może to korzystnie wpłynąć na wynik funduszu. Ponadto, w celu uzyskania ekspozycji na dany rynek, wykorzystywane są jednostki uczestnictwa akcyjnych funduszy zagranicznych (jak dotychczas ok. 15% portfela), rzadko spotykane w przypadku konkurencji. Co ważne, ryzyko walutowe jest zabezpieczane. Drugim filarem portfela jest część dłużna – również dość „barwnie” skonstruowana, a to z uwagi na zacieśnienie współpracy z grupą Allianz Global Investors oraz PIMCO. Trzon tej części stanowią obligacje przedsiębiorstw, a rola papierów skarbowych w generowaniu zysku jest mocno ograniczona. Pierwszą część portfela korporacyjnego cechuje szeroka dywersyfikacja – dość wspomnieć, że zaledwie 3 emitentów przekracza udział 1% aktywów netto, co ogranicza potencjalny wpływ upadłości emitenta na wynik funduszu. Druga składa się z jednostek uczestnictwa zagranicznych funduszy dłużnych typu high yield. Choć jej jakość kredytowa jest relatywnie niższa, to jednak zapewnia większą płynność i potencjał zysków. W portfelu znajdziemy np. ekspozycję na azjatycki czy amerykański rynek wysokodochodowego długu. Warto również wspomnieć o kosztach – opłata manipulacyjna i za zarządzanie są nieco wyższe od średniej w grupie.

Nasza opinia
Sukcesywnie wdrażane zmiany mają na celu umożliwienie zarządzającym walkę o konkurencyjne miejsce w tabeli – to z uwagi na poszerzenie instrumentarium i zwiększenie „ofensywności” funduszu. Warto mieć na uwadze, że produkt obecnie jest w fazie przemian. Ich skutki w formie konkurencyjnych wyników póki co nie są namacalne. W minionym roku kalendarzowym produkt wypracował +5,0%, odchylając się in minus od średniej o 80 p.b. Poskutkowało to miejscem w III kwartylu grupy porównawczej. W roku bieżącym traci -1,6%, co oznacza ok. 30 p.b. poniżej średniej. W dużej mierze jest to efekt korekty na rynku akcji oraz relatywnie wysokiego zaangażowania w nie. Warto podkreślić jednak ciekawą ekspozycję na sektor technologiczny, różnicującą źródło wartości dodanej. Powyższe czynniki determinują niską efektywność krótkoterminową produktu mierzoną wskaźnikiem IR – Ranking Analiz Online na poziomie 2a. Warto jednak pamiętać, że produkt rekomendowany jest na dłuższy okres, zatem aby dokonać kompleksowej oceny musi upłynąć więcej czasu.

Uzasadnienie opinii
Fundusz Allianz Stabilnego Wzrostu nie ma za sobą spektakularnych rezultatów – ograniczone pole manewru znacznie utrudniało zarządzającym walkę o wynik. Od początku ubiegłego roku dostrzegamy jednak wiele pozytywnych zmian, które mogą umożliwić realizację ambitniejszych celów. Warto podkreślić nie tylko możliwość korzystania z ekspertyz i kompetencji zagranicznej instytucji macierzystej, ale również bogate instrumentarium i większą swobodę w konstruowaniu portfela. Mając na uwadze, że fundusz jest w fazie metamorfozy, a na efekty długoterminowe należy jeszcze poczekać, pozytywnie odnosimy się do zmodyfikowanej „filozofii” produktu i z niewielkim kredytem zaufania utrzymujemy poprzedni rating na poziomie 3 gwiazdek.

Olga Szałata, Marcin Różowski

Analizy Online

TAGI:

fundusze dłużne globalne High YieldNN Investment Partners TFIratingi i analizy funduszy

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę