Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych – z zagranicą mu do twarzy

17.04.2018 | Marcin Różowski, Olga Sierakowska

Data analizy: 17 kwietnia 2018 r.

Fundusz: Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: korporacyjne

Rating: Rating dla funduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) - 4 gwiazdki

Charakterystyka produktu

Pośród rozwiązań dłużnych korporacyjnych niewiele jest funduszy wpisujących się w „zachodnie standardy” – tę niszę wypełnia Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych. Kluczowa w tym kontekście jest niestandardowa strategia produktu, skutkująca dużym udziałem lokat denominowanych w walucie obcej (EUR i USD). Zarządzający aktywnie poszukują wartości dodanej również na zagranicznych rynkach – głównie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – nie ograniczając się tylko do rodzimego podwórka. Głównym źródłem wyniku jest premia za ryzyko kredytowe – rdzeń portfela stanowią obligacje korporacyjne, zarówno polskich, jak i zagranicznych emitentów (ok. 70% aktywów netto). Choć ich wiarygodność kredytowa jest relatywnie wysoka, co często wiąże się z niższym kuponem, to jednak zarządzającym udaje się budować przewagę konkurencyjną. W portfelu znajdziemy głównie papiery przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji rynkowej – udział 1% aktywów netto przekraczają najczęściej banki oraz polskie blue chipy czy ich spółki zależne. Istotną rolę pełni również dywersyfikacja portfela, która ogranicza ryzyko wpływu upadłości emitenta na stopę zwrotu. Dodatkowym źródłem wyniku są jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych (ok. 10-15% aktywów netto). Umożliwiają one partycypację w globalnym, często nieco bardziej „egzotycznym” czy wysokodochodowym rynku długu. Dotyczą one zarówno inwestycji w obligacje na poziomie inwestycyjnym, jak i spekulacyjnym (high yield). Dopełnienie portfela stanowią są papiery rządowe i depozyty (max. do 30% portfela), pełniące rolę poduszki płynnościowej. Niemniej jednak również tam znajdziemy niewielki udział zagranicznych obligacji skarbowych, np. węgierskich. Z punktu widzenia inwestora istotne są nie tylko koszty – te na tle grupy kształtują się dość przeciętnie – ale i ryzyko zmian cen jednostki. Warto więc mieć na uwadze, że większa część portfela jest wyceniana rynkowo, co choć odzwierciedla bieżącą sytuację funduszu, to jednak może skutkować relatywnie wyższymi wahaniami, często nie do zaakceptowania przez konserwatywnych klientów. 

Nasza opinia

Choć ostatnie 12 miesięcy funduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych nie były tak spektakularne jak analogiczny okres poprzedni (wówczas fundusz plasował się w czołówce tabeli), to jednak z solidnym wynikiem +2,65% zajął miejsce w II kwartylu stóp zwrotu, przekraczając średnią dla grupy o 35 p.b. Duża zasługa w tym doboru papierów, nie sposób też nie wspomnieć o korzyściach z zabezpieczenia kursu walutowego, w postaci punktów swapowych. Niemniej jednak relatywnie niewielka agresywność, z uwagi na dbałość o jakość kredytową emitentów, przyczyniła się do ograniczenia premii za ryzyko kredytowe, co zostało odzwierciedlenie w wyniku. W długim terminie fundusz wypada zdecydowanie lepiej – plasuje się w czołówce zestawienia. Dwuletnia (+7,28%), trzyletnia (+8,70%) oraz pięcioletnia (+18,51%) stopa zwrotu przekracza średnią odpowiednio o +2,10 pkt proc., +1,93 pkt proc., +4,02 pkt proc. Co więcej, fundusz cechuje korzystna relacja zysku do ryzyka – nasze rankingi są na poziomie 4a zarówno w krótkim (12M), jak i długim (36M) horyzoncie czasowym.

Uzasadnienie opinii

Fundusz Aviva Investor Dłużnych Papierów Korporacyjnych to nietuzinkowe rozwiązanie. Cechuje je wysoka jakość i ciekawy styl zarządzania portfelem, rzadko spotykany na polskim rynku. Dużym atutem jest również wsparcie analityczne ze strony zagranicznej jednostki macierzystej oraz dobrze zorganizowany proces inwestycyjny. Uprzednio podkreślaliśmy wysoką efektywność funduszu, która jest niezmienną cecha tego rozwiązania i nadal podtrzymujemy pozytywną opinię o produkcie. Niemniej jednak przyjęte przez nas limity koncentracji na ocenę 5 gwiazdek zostały przekroczone. Mając na uwadze zalety i wady rozwiązania zdecydowaliśmy się podtrzymać ocenę na poziomie 4 gwiazdek.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

Aviva Investors TFIfundusze dłużne korporacyjneratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę