Quercus Ochrony Kapitału - ciekawa formuła, stabilny zysk

20.03.2018 | Marcin Różowski, Olga Szałata

Data analizy: 20 marca 2018 r.

Fundusz: QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: ochrony kapitału

Rating: Rating dla funduszu QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) - 4 gwiazdki

Charakterystyka produktu

Quercus Ochrony Kapitału to rozwiązanie, które może znaleźć się w centrum uwagi inwestorów poszukujących bezpiecznych produktów – priorytetem jest ograniczenie zmienności jednostki oraz dostarczenia atrakcyjnego wyniku na tle lokat terminowych. Choć formalnie należy do grupy rozwiązań mieszanych polskich z ochroną kapitału, to jednak oceniając go przez pryzmat struktury aktywów, bliżej mu do funduszy dłużnych korporacyjnych. Zarządzający (Krzysztof Grudzień) koncentruje się głównie na długu przedsiębiorstw (ok. 70-75% aktywów netto). Preferuje przede wszystkim papiery dużych spółek o ugruntowanej pozycji rynkowej – głównie są to emitenci z rodzimego rynku, pewien udział mają również spółki tureckie. Najliczniejszą reprezentację stanowią obligacje podmiotów z sektora bankowego, rzadziej deweloperskiego czy wierzytelności. Co więcej, przedmiotem zainteresowania są głównie papiery o relatywnie krótkim terminie do wykupu (ponad połowa portfela zapada w ciągu 3 lat). Warto też dodać, że w przypadku inwestycji zagranicznych ryzyko walutowe jest zabezpieczane – eliminuje to wahania jednostki, a jednocześnie pozwala na uzyskanie korzyści w postaci punktów swapowych. Dopełnieniem portfela obok depozytów, gotówki i domieszki papierów skarbowych są jednostki uczestnictwa innych funduszy (ok. 12-15% aktywów netto), które stanowią rentowną alternatywę dla lokat. W portfelu znajdziemy jednostki funduszy spod egidy Gamma TFI czy Union Investment TFI. Co ciekawe, zgodnie z zapisem polityki inwestycyjnej ekspozycja na akcje może sięgać 20%, niemniej jednak w praktyce stanowi promilowy udział. Walory te są nabywane tylko w sytuacji, gdy jest ogłaszane wezwanie i odsprzedaż nastąpi po z góry określonej cenie. Obraz funduszu dopełnia kwestia kosztowa. Opłata manipulacyjna nie występuje, a za zarządzanie funduszem klienci zapłacą 1% plus opłatę success fee od benchmarku na poziomie 0%. W rezultacie łączne wskaźnik kosztów całkowitych TER (ok. 1,3%) jest nieco wyższy niż średnia dla funduszy gotówkowych i pieniężnych (1,1%), ale na poziomie rozwiązań dłużnych korporacyjnych.

Nasza opinia

Z uwagi na specyfikę realizowanej przez Quercus Ochrony Kapitału polityki inwestycyjnej warto zestawić go z funduszami gotówkowymi i pieniężnymi oraz dłużnymi korporacyjnymi. W odniesieniu do produktów z pierwszej grupy – które w dużej mierze zdyskontowały dobrą koniunkturę na polskim rynku długu w I poł. 2017 r. – w krótkim okresie fundusz radzi sobie nieco słabiej (2,4% vs 2,9%). Niemniej jednak w dłuższym horyzoncie czasowym sytuacja przechyla się na korzyść rozwiązania – w trzyletnim okresie zakumulowana nadwyżka sięga 200 p.b. W odniesieniu do produktów dłużnych korporacyjnych sytuacja wygląda podobnie. Z wynikiem +2,4% za 2017 r. fundusz plasuje się w połowie stawki. Lepiej radzi sobie w dłuższym okresie – 3-letnia stopa zwrotu przekracza średnią o ok. 50 p.b. Warto jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do rywali portfel jest skonstruowany niemal wyłącznie z obligacji korporacyjnych, co ogranicza partycypację funduszu w dobrej koniunkturze na rynku skarbowym. Co więcej, z uwagi na „czystą formę”, wynikającą z relatywnie dużego udziału długu przedsiębiorstw, ryzyko zmienności (mierzone odchyleniem standardowym) jest niższe w odniesieniu do wymienionych grup porównawczych.

Uzasadnienie opinii

Quercus Ochrony Kapitału to bardzo solidne rozwiązanie, które nie jest nastawione na walkę o wynik, a dostarczenie powtarzalnych stóp zwrotu. Znajdzie więc uznanie w oczach klientów, ceniących sobie przede wszystkim stabilne zyski, jednocześnie przekraczające oprocentowanie lokaty bankowej. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki dobrze skonstruowanemu i zdywersyfikowanemu portfelowi. Warto dodać, że zarządzającemu udaje się dostarczyć powtarzalnych stóp zwrotu, mimo bardzo dużych napływów do funduszu. Z uwagi na niezmiennie wysoką jakość rozwiązania oraz transparentną strategię postanowiliśmy podtrzymać dotychczasową ocenę 4 gwiazdek.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze ochrony kapitałuQuercus TFIratingi i analizy funduszy

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę