Arka Prestiż Obligacji Skarbowych - na wzrostowej fali

08.03.2018 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 08 marca 2018 r.

Fundusz: Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: papiery skarbowe

Rating: Rating dla funduszu Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) - 3 gwiazdki
Charakterystyka produktu
W szerokiej ofercie BZ WBK TFI nie zabrakło produktu dedykowanego inwestorom zainteresowanym uzyskaniem ekspozycji na obligacje Skarbu Państwa. Dla tych z nich, którzy dysponują kapitałem w wysokości co najmniej 10 tys. zł., propozycją jest Arka Prestiż Obligacji Skarbowych. Mamy w tym przypadku do czynienia z „czystą” formą funduszu, gdyż zarządzający portfelem Michał Hołda koncentruje się wyłącznie na rządowych papierach, również tych denominowanych w twardych walutach. Wprawdzie w portfelu mogą się pojawić również obligacje innych państw, jednak są one raczej dodatkiem, niż komponentem mogącym w znacznym stopniu przyczynić się do relatywnych wyników. Jeśli zaś o nie chodzi, to miejsce w tabeli w decydującej mierze dyktowane jest ono przez bieżącą koniunkturę. Portfel jest w konstruowany w oparciu o benchmark 100% ICE BofAML Poland Government Index, co przy niewielkiej skali odchyleń od wzorca oznacza z reguły wyższą od przeciętnej wartość parametru duration. Historycznie przekładało się to na relatywną siłę w hossie na rynku polskiego długu rządowego. Wiązało się też z głębszymi spadkami wartości jednostki w okresach mniej korzystnych, co zauważalne jest nawet z perspektywy miesięcznych stóp zwrotu.

Nasza opinia
Miniony rok przysporzył inwestującym w fundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych powodów do zadowolenia, pomimo że nie rozpoczął się przesadnie fortunnie. Wyprzedaż polskich papierów rządowych pod koniec 2016 r. przełożyła się na ujemne stopy zwrotu funduszy w grupie. O ile przeciętnie odnotowały one w styczniu stratę w wysokości -0,2%, to w przypadku Arka Prestiż Obligacji Skarbowych inwestorzy musieli liczyć się z wynikiem -0,4%. Następny miesiąc przyniósł jednak solidne odbicie, a dobra passa był kontynuowana w kolejnych miesiącach (poza czerwcem). Ostatecznie rok zakończył się stopą zwrotu w wysokości +4,6%, co oznaczało 1,7 pkt proc. przewagi nad średnim rezultatem i miejsce w pierwszym kwartylu. Wynik za 2017 r. był na tyle korzystny, że wpłynął na statystyki w długim terminie. W perspektywie minionych 24, 36 oraz 60 miesięcy wyniki przekładają się na miejsce w drugim kwartylu. Przytoczone stopy zwrotu przemawiają niewątpliwie na korzyść produktu, jednak jest to tylko jedna strona medalu. Wysoka na tle rywali zmienność jednostki oraz większe odchylenia od wyników w grupie znajdują bowiem odzwierciedlenie we wskaźnikach efektywności zarządzania. Obliczany w oparciu o parametr information ratio ranking Analiz Online w 36-miesięcznym horyzoncie to przeciętne 3a.

Uzasadnienie opinii
Mając na uwadze, że „strukturalnie” w funduszu nie zaszły większe zmiany, decydujemy się na utrzymanie dotychczasowej neutralnej noty. Silne strony produktu, takie jak między innym jakość procesu inwestycyjnego i spójność polityki z przekazem dla inwestorów, wciąż są w znacznej mierze neutralizowane wspomnianą wyższą zmiennością i mniejszą konkurencyjnością pod względem kosztowym. O ile opłata za zarządzanie ustalona została na przeciętnym poziomie, to już stawka manipulacyjna wyraźnie od niej odbiega. Ponoszony przy nabyciu jednostek koszt 2% jest jednym z najwyższych w grupie porównawczej.

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

BZ WBK TFIfundusze dłużne polskie papiery skarboweratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę