Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych - zwycięzca jest tylko jeden

06.03.2018 | Marcin Różowski, Olga Szałata

Data analizy: 06 marca 2018 r.

Fundusz: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: korporacyjne

Rating: Rating dla funduszu Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) - 4 gwiazdki
Charakterystyka produktu
Rozpoczynając charakterystykę produktu Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych nie sposób nie wspomnieć, że jest on bliźniaczo podobny do funduszu Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych – oferowanego w ramach innego parasola tego samego TFI. Choć strategia inwestycyjna oraz struktura portfeli tych produktów są niemalże identyczne, to jednak pierwszy z wymienionych dedykowany jest inwestorom dysponującym nieco większym kapitałem (pierwsza wpłata to 10 000 zł vs 1 000 zł). Wyższa „bariera wejścia” jest rekompensowana istotnie niższą opłatą manipulacyjną (2% vs 3% dla drugiego produktu), choć nadal relatywnie wysoką na tle rynku. Filozofia funduszu zakłada przede wszystkim zarabianie na ryzyku kredytowym. W tym celu zarządzający (Paweł Pisarczyk) aktywnie poszukuje wartości dodanej również na zagranicznych rynkach. W rezultacie w portfelu korporacyjnym (ok. 60-70% aktywów netto), obok obligacji dużych polskich przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji oraz ich spółek zależnych, znajdziemy papiery zagranicznych emitentów. Około połowę lokat stanowią obligacje denominowane w EUR lub USD, a ryzyko walutowe jest zabezpieczane (pozwala to czerpać zyski w postaci punktów swapowych). Niemniej jednak duży udział papierów zagranicznych wycenianych rynkowo skutkuje relatywnie wysoką zmiennością funduszu (portfele konkurentów są głównie wyceniane metodą efektywnej stopy procentowej). Choć taka wycena lepiej odzwierciedla stan faktyczny funduszu, to jednak klienci często preferują produkty o „spokojnych” wykresach. Z kolei poszukiwanie wartości dodanej na zagranicznym rynku długu high-yield (historycznie ok. 6-9% aktywów netto) jest realizowane poprzez zakup jednostek uczestnictwa funduszy zagranicznych czy ETF-ów. Tę ciekawą mieszankę dopełnia część skarbowa. Jej głównym celem jest zapewnienie płynności, ale zarządzający również w tym obszarze poszukuje dodatkowej stopy zwrotu. W tę narrację wpisują się zakłady rynkowe np. na spadek rentowności obligacji portugalskich czy węgierskich.  

Nasza opinia
Choć fundusze dłużne korporacyjne spod egidy BZ WBK TFI są mocno zbliżone, to jednak Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych niezmiennie realizuje nieco lepsze wyniki. W ujęciu rocznym produkt spod parasola Prestiż z wynikiem +3,4% wyprzedził bliźniacze rozwiązanie o 13 p.b. Przewaga zyskuje na znaczeniu w dłuższym okresie - w 3-letnim terminie nadwyżka sięga do ok. 40 p.b. Na tle grupowych rywali produkt wypada bardzo solidnie – z reguły bije średnią z nawiązką. W okresie rocznym przewyższa ją o +1,0 pkt proc., a w 2-letnim nawet o +2,1 pkt proc. Duża w tym zasługa aktywnego zarządzania i poszukiwania okazji rynkowych na wielu płaszczyznach – długu korporacyjnego i skarbowego, polskiego jak i zagranicznego. Warto też wspomnieć o „dopalaczach” w postaci ekspozycji na zagraniczny rynek obligacji high yield czy trafnych zakładach na spadek rentowności obligacji np. węgierskich czy indonezyjskich. Co więcej, efektywność zarządzania (bazująca na IR) – zarówno w krótkim (12M) jak i długim (36M) terminie - jest na ponadprzeciętnym poziomie. Udało się to, pomimo że portfel w przeciwieństwie do rywali jest głównie wyceniany rynkowo, co skutkuje relatywnie wyższym wskaźnikiem TE.

Uzasadnienie opinii
Na polskim rynku funduszy dłużnych jest niewiele rozwiązań, spełniających standardy zagranicznie. Właśnie w tę niszę wpisuje się Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Nietuzinkowość przejawia się w szerokim spektrum inwestycyjnym, obejmującym swoim zasięgiem często „egzotyczne” rynki. Zarządzający dużą wagę przywiązuje do dywersyfikacji portfela oraz aktywności w poszukiwaniu wartości dodanej. Ten niestandardowy styl zarządzania sprawdza się – świadczą o tym solidne wyniki i miejsce pośród czołowych rozwiązań. Niemniej jednak wielu inwestorów może nieprzychylnie patrzeć na relatywnie wysokie koszty czy dość wysoką zmienność, będącą pochodną wyceny rynkowej portfela. Po dokonaniu bilansu zalet i wad podtrzymujemy wysoką ocenę 4 gwiazdek.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

BZ WBK TFIfundusze dłużne polskie korporacyjneratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę