AGIO Kapitał PLUS - high-yield w polskim wydaniu

09.02.2018 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 09 lutego 2018 r.

Fundusz: AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: korporacyjne

Rating: Rating dla funduszu AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) - 3 gwiazdki
Charakterystyka produktu
W Polsce oferta funduszy obligacji high-yield („wysokomarżowych”) jest dosyć skromna, pomimo tego, że na rynkach zachodnich tego typu rozwiązania są bardzo popularne. AGIO Kapitał PLUS wpisuje się zatem w swego rodzaju niszę rynkową. W krajowych warunkach jednak zarządzanie portfelami tego typu obligacji nie jest proste, z powodu ich ograniczonej płynności. W przypadku rozwiązania spod egidy AgioFunds TFI jest to tym trudniejsze, gdyż w historii produktu udział papierów komercyjnych pozostawał niezmiennie wysoki (85-90%+). Tymczasem większość konkurentów z grupy funduszy dłużnych korporacyjnych posiada w portfelu znaczący (nawet 30-40%) udział papierów skarbowych, co pozwala im nie tylko łatwiej kontrolować płynność, ale również korzystać z koniunktury na tym rynku. Z drugiej strony, AGIO Kapitał PLUS stale pracuje na wysokiej rentowności i jest odporny na nierzadko znaczące spadki cen obligacji rządowych. Co zatem składa się na wspomnianą ponadprzeciętną marżę? W istocie są to popularni również w portfelach innych funduszy emitenci, z branż takich jak windykacyjna, deweloperska czy pożyczkowa. Czynnikiem wyróżniającym jest natomiast praktyczny brak typowych „pewniaków”, takich jak listy zastawne, obligacje BGK czy innych banków lub po prostu bardzo dużych spółek publicznych. Z uwagi na skromne oprocentowanie, które oferują tego typu podmioty, zwyczajnie nie pasują one swoim profilem do tego funduszu. W takim przypadku gros sukcesu sprowadza się do takiej selekcji emitentów, by znaleźć balans pomiędzy skalą podejmowanego ryzyka kredytowego a uzyskiwaną rentownością. Dotychczas się to udaje, choć trzeba pamiętać, że produkt dedykowany jest świadomemu odbiorcy, który akceptuje fakt potencjalnych strat z powodu potencjalnych kłopotów wybranych emitentów. Jest to tym bardziej istotne, że na tle konkurentów portfel jest dość skoncentrowany. Przykładowo, na datę ostatniego sprawozdania (VI’2017) szereg emitentów posiadał udział ponad 4% - a historycznie bywało to raczej normą niż wyjątkiem. O ile jednak jest to po prostu decyzja zarządzającego, której towarzyszy określona relacja zysk/ryzyko, to koszty są dość wygórowane. Chociaż opłata za zarządzanie została czasowo ograniczona do 1,3% skali roku, to wynagrodzenie zmienne naliczane według zasady high water-mark winduje całkowite koszty do góry.
 
Nasza opinia
 Ostatnie półtora roku, które upłynęło od poprzedniego ratingu, można potocznie określić pod względem wyników jako „w kratkę”. Końcówka roku 2016 była szczególnie trudna, ale w większości można to przypisać rynkowemu spadkowi wyceny papierów IPF Investments, który to – poprzez nadrabianie w kolejnych miesiącach – wspomógł stopy zwrotu w 2017 r. Ostatecznie wspomniany rok zakończył się z dobrym rezultatem +3,2%, +0,5 pkt proc. wyższym niż średnia dla grupy. Z jednej strony jest to wynik lepszy niż przeciętny, z drugiej strony zaś wiele funduszy pieniężnych oraz klasycznych dłużnych legitymowało się wyższym rezultatem. Zmienność z kolei jest bardzo niska, z dość oczywistego powodu – większość papierów jest wyceniana (z powodu braku aktywnego rynku) metodą efektywnej stopy procentowej, dzięki czemu wykres przebiegu jednostki zbliżony jest do linii prostej.

Uzasadnienie opinii
AGIO Kapitał Plus to z pewnością ciekawy produkt, wpisujący się w niezagospodarowany segment rynku. Trafi on w gusta tych inwestorów, którzy rok do roku oczekują przewidywalnej stopy zwrotu, na poziomie ok. 150-200 pb ponad WIBOR oraz niskiej zmienności. Z drugiej strony trzeba zdawać sobie sprawę, że ryzyko kredytowe jest wyższe niż w większości produktów dłużnych, co odzwierciedlone jest w rentowności produktu. Uwagę zwraca dość wysoka koncentracja kilku emitentów oraz koszty zarządzania wyższe niż w wielu rozwiązaniach dłużnych. Pomijając to, fundusz trzyma równą formę, w związku z czym ocena na poziomie 3 gwiazdek jest uzasadniona.

Marcin Różowski, Paweł Bystrek
Analizy Online

TAGI:

AgioFunds TFIfundusze dłużne korporacyjneratingi i analizy funduszy

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę