NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji - cały świat w jednym miejscu

14.02.2018 | Marcin Różowski, Jakub Jaworski

Data analizy: 14 lutego 2018 r.

Fundusz: NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO)

Segment: absolutnej stopy zwrotu

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) - 4 gwiazdki
Charakterystyka produktu
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji to rozwiązanie funkcjonujące w formule master-feeder, które umożliwia krajowym klientom inwestycję w luksemburski fundusz NN (L) First Class Multi Asset. Zarządzający produktem lokuje środki wyłącznie w jednostki funduszu „matki”, jednocześnie utrzymując niewielką (2-3%) poduszkę płynności. Natomiast zarządzający NN (L) First Class Multi Asset, produktem typu absolute return, w sposób dynamiczny alokują zgromadzone środki pomiędzy wiele klas aktywów, stosując szeroką dywersyfikację geograficzną, w celu osiągnięcia założonej stopy zwrotu. Jest to średnia roczna stopa z 5 lat, przed odliczeniem opłaty za zarządzanie w wysokości 0,5%, równa jednomiesięcznej stawce EURIBOR, powiększonej o 3 pkt proc. Cel ten ma być osiągany przy wcześniej zdefiniowanej (ex-ante)  zmienności na poziomie 5% w skali roku. Dodatkowo  udział ryzykownych aktywów w portfelu nie powinien przekraczać 50%. Do wspomnianej kategorii zalicza się tutaj akcje, kontrakty na indeksy, nieruchomości, surowce, a także instrumenty umożliwiające grę na spreadach kredytowych. Główną rolę jednak odgrywa tutaj pierwsza z wymienionych klas. W portfelu akcyjnym znajdziemy sporą liczbę emitentów z całego świata. W konsekwencji „waga” pojedynczych pozycji jest niewielka. Ponadto część akcyjną dopełniają pozycje krótkie i długie zajęte w kontraktach terminowych na indeksy główne i sektorowe. Pozostała część zgromadzonych w funduszu środków lokowana jest w relatywnie bezpieczniejsze aktywa – obligacje rządowe państw rozwiniętych, zarówno o stałym dochodzie, jak i dochodzie uzależnionym od poziomu inflacji, a także instrumenty rynku pieniężnego. Zarządzający zazwyczaj pozycjonują fundusz na krótkim końcu krzywej, ograniczając duration przy wykorzystaniu derywatów.
 
Nasza opinia
W 2017 r. rozwiązanie źródłowe zarobiło zaledwie +1,6%, mimo że poziom ekspozycji na ryzykowne aktywa tylko w jednym z miesięcy (sierpniu) nie przekraczał 40%. Wynik ten pozostawia pewien niedosyt, ponieważ z założenia produkt dzięki elastycznej strategii inwestycyjnej powinien wykorzystywać globalne okazje inwestycyjne, a tych w minionym roku nie brakowało. Co więcej, obserwowaliśmy hossę, która rozlała się w zasadzie na wszystkie rynki, a takie zjawisko należy do rzadkości. Dla kontrastu, w mniej przychylnym 2016 r. fundusz poradził sobie zdecydowanie lepiej (+4%). Jeśli chodzi zaś o analizowany NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji, to jego jednostka denominowana w euro, po pobraniu dodatkowej opłaty za zarządzanie przez krajowe TFI, zarobiła w analogicznym okresie jedynie +0,3%, natomiast jednostka zabezpieczona względem ryzyka walutowego (PLN-hedged), czerpiąca dodatkowe korzyści w postaci tzw. punktów swapowych, zarobiła w +2,4%.

Uzasadnienie opinii
Fundusz źródłowy bez wątpienia charakteryzuje się wysoką jakością. Jest zarządzany w sposób zdyscyplinowany przez międzynarodowy zespół ekspertów. Wszystkie decyzje podejmowane są zgodnie ze starannie nakreśloną polityką inwestycyjną, która zakłada miarowy wzrost wartości kapitału przy mocno ograniczonym ryzyku strat. Spoglądając na wyniki strategii w długim terminie dostrzec można, że spełnia ona założone cele. Średnia roczna stopa zwrotu w okresie pięciu lat (przed pobraniem opłaty), wyniosła 5%. Dodatkowo została osiągnięta przy niewygórowanej zmienność – roczne odchylenie standardowe w horyzoncie 5 lat wyniosło 4%. W przypadku „pośredniczącego” NN (L) Stabilnego Globalnej Alokacji, jest tylko jeden punkt, który działa na niekorzyść ogólnej oceny. Mowa o nadwyżce opłaty pobieranej przez krajowe TFI ponad koszt funkcjonowania produktu źródłowego. Jej wysokość wydaje się nam nieco nieadekwatna do nakładu pracy ponoszonego przez menedżera w kraju. Niemniej jednak w naszej opinii, w dalszym ciągu, ocena na poziomie 4 gwiazdek dla NN (L) Stabilnego Globalnej Alokacji wydaje się najbardziej odpowiednia.

Jakub Jaworski, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze absolute returnfundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalneNN Investment Partners TFIratingi i analizy funduszy

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę