Pioneer Pieniężny - Spokojna przystań

08.02.2018 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 08 lutego 2018 r.

Fundusz: Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny)

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) - 2 gwiazdki
Charakterystyka produktu
Pioneer Pieniężny skierowany jest do inwestorów o wysokiej awersji do ryzyka. W rozbudowanej ofercie Pioneer Pekao TFI zaledwie w przypadku jednego rozwiązania mówić można o bardziej konserwatywnym produkcie. Przy tak zdefiniowanym profilu trudno jest oczekiwać spektakularnych stóp zwrotu. Jeśli zaś chodzi o ich generowanie, to podobnie jak u większości konkurentów z grupy funduszy gotówkowych i pieniężnych kluczowe są instrumenty skarbowe (ok. 1/3 portfela) oraz nieskarbowe (podobnie). Za pozostałą część odpowiadają depozyty i środki pieniężne – przy czym ich udział jest istotnie wyższy niż u konkurencji. W przypadku pierwszej z wymienionych kategorii najsilniejszą reprezentację posiadają obligacje Skarbu Państwa o zmiennym oprocentowaniu. W odróżnieniu od najbardziej bezpiecznej przystani (Pioneer Gotówkowy), zarządzający portfelem posiadają mandat na dołączanie również obligacji rządowych z innych państw – do ok. 10% aktywów mogą stanowić papiery Węgier, Czech bądź innych krajów z naszego regionu. Część nieskarbowa złożona jest natomiast z papierów wyemitowanych przez podmioty, które postrzegane są przez rynek jako wiarygodne kredytowo. W praktyce oznacza to, że środki lokowane są przede wszystkim w listy zastawne, obligacje BGK i instrumenty dłużne takich podmiotów jak Tauron czy PKN. W portfelu pojawiają się także firmy z sektora deweloperskiego czy wierzytelności, jednak ich udział w portfelu jest relatywnie niski. W części nieskarbowej na uwagę zasługuje ograniczona ekspozycja na ryzyko pojedynczego emitenta, co w istotnym stopniu wpływa na skalę, w jakiej trudności poszczególnych firm mogłyby przełożyć się na wartość jednostki.  
 
Nasza opinia
 W zestawieniu z konkurencją wyniki praktycznie w każdym horyzoncie inwestycyjnym znajdują się w trzecim kwartylu. Dla przykładu w okresie ostatnich 12 miesięcy wypracowano +2,6% zysku, co oznacza -0,3 pkt proc. straty do średniej oraz 31 miejsce w grupie 48 produktów. Dla dłuższego okresu 36 miesięcy wynik +4,7% wiąże się z rezultatem o -0,6 pkt proc. słabszym od przeciętnego rezultatu i ponownie 31 miejsce, tym razem w gronie 42 funduszy. W kontekście odchyleń stóp zwrotu od średniej na uwagę zasługuje najniższa w grupie wartość wskaźnika tracking error. Okazuje się jednak, że relacja stopy zwrotu do ponoszonego ryzyka nie należy do najbardziej konkurencyjnych. W rankingu, budowanym w oparciu o parametr IR, nota funduszu w rocznym horyzoncie „przeskakuje” pomiędzy 2a i 3a, zaś za okres 3-letni wynosi obecnie 2a w pięciostopniowej skali.  

Uzasadnienie opinii
Chociaż w ostatnim czasie w funduszach z Pioneer Pekao TFI zauważyć można było zwiększoną aktywność w wykorzystywaniu mniej szablonowych strategii, to z uwagi na specyficzny profil tego rozwiązania nie wszystkie pomysły zostały zastosowane w takiej skali, jak w bardziej „agresywnych” produktach. W konsekwencji nie przełożyło się to na wyraźną poprawę wyników, które nie należą do najsilniejszych stron Pioneer Pieniężny. Wciąż mamy do czynienia z funduszem, w którym wysokie bezpieczeństwo środków wysuwa się na pierwszy plan. Taki konserwatywny profil w znacznym stopniu ogranicza możliwość konkurowania z rywalami, w przypadku których skala podejmowanego ryzyka bywa wyższa. Dotyczy to zarówno ryzyka stopy procentowej jak i kredytowego. W związku z brakiem istotnych zamian utrzymujemy dotychczasową ocenę 2 gwiazdek. 

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze pieniężne i gotówkowePioneer Pekao TFIratingi i analizy funduszy

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę