Investor Obligacji - wysoka jakość, proste środki

06.02.2018 | Marcin Różowski, Olga Szałata

Data analizy: 06 lutego 2018 r.

Fundusz: Investor Obligacji (Investor FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Investor Obligacji (Investor FIO) - 4 gwiazdki
Charakterystyka produktu
Ciekawą propozycją dla inwestorów oczekujących czegoś więcej niż oprocentowanie lokaty bankowej jest Investor Obligacji – reprezentant funduszy dłużnych o uniwersalnej strategii. Choć wydawać by się mogło, że portfel funduszu jest dość „nudny” – relatywnie niewielka reprezentacja zagranicznych emitentów, nieduża rola instrumentów pochodnych czy dźwigni finansowej – to jednak zarządzającemu (Mikołajowi Stępniewskiemu) udaje się budować przewagę konkurencyjną na tle wymagających rywali. Co zatem stanowi źródło wartości dodanej? Kluczowe w tym kontekście jest aktywne zarządzanie portfelem, a tym samym wykorzystywanie okazji pojawiających się na rynku długu – zarówno skarbowego, jak i korporacyjnego. W części skarbowej (ok. 2/3 aktywów netto) generowanie dodatkowej stopy zwrotu umożliwia umiejętne pozycjonowanie portfela na krzywej rentowności, a podejmowane ryzyko stopy procentowej (modelowe duration to 3 lata +/- 1 rok) daje możliwość partycypowania w hossie na krajowym rynku długu. Drugim filarem portfela jest część korporacyjna (ok. 1/3 aktywów netto). Składa się ona z obligacji głównie polskich emitentów – denominowanych również w walutach twardych. Dużą zaletą tej części jest szeroka dywersyfikacja – udział tylko 7 na 36 emitentów przekracza 1,5% aktywów. Co więcej, obok podmiotów o wysokiej jakości kredytowej (np. banków), znajdziemy też spółki o relatywnie wyższym ryzyku (np. deweloperskie czy z sektora wierzytelności), oferujące jednocześnie relatywnie atrakcyjniejsze kupony. Niemniej jednak ich udział jest podręcznikowo zdywersyfikowany, a ta ciekawa mieszanka papierów korporacyjnych dostarcza solidnej wartości dodanej (według naszych szacunków rentowność portfela korporacyjnego to ok. WIBOR 3M + 200-250 p.b.). Co więcej, zaletą produktu są relatywnie niskie koszty. Opłata za nabycie (0,5%) należy do najniższych w grupie. Z kolei rzeczywiste koszty zarządzania (ok. 1%) są na poziomie rozwiązań gotówkowych i pieniężnych.

Nasza opinia
Miniony rok zapisał się pozytywnie w historii funduszu oraz utwierdził nas w przeknaniu, że podniesienie oceny do 4 gwiazdek było słuszne. Świadczą o tym nie tylko powtarzalne wyniki, ale również wysoka relacja zysku do ryzyka. W ciągu ostatnich 12 miesięcy fundusz wypracował stopę zwrotu na poziomie +4,6%, przekraczając średnią dla grupy o +90 p.b., co stanowi dużą różnicę w środowisku historycznie niskich stóp procentowych. Tym samym produkt znalazł się w czołówce (6 miejsce na 33 pozycji). Do wyniku przyczyniła się partycypacja w hossie na krajowym rynku długu w I poł. 2017 r., relatywnie wysoka rentowość portfela korporacyjnego oraz punkty swapowe, wynikające z zabezpieczenia obligacji denominowanych w walutach twardych i różnicy w oprocentowaniu par walutowych. W dłuższym terminie fundusz również uplasował się w I kwartylu stóp zwrotu. Dwuletni (+5,8%) i trzyletni (+6,0%) wynik przewyższył średnią odpowiednio o +1,8 pkt proc. i +1,6 pkt proc. W efekcie efektywność rozwiązania, odzwierciedlona w naszym Rankingu (opartym o parametr IR), zarówno w krótkim (12M), jak i długim (36M) terminie jest na najwyższym poziomie 5a. To pokłosie nie tylko poprawy wyników, ale również niskiej zmienności, mierzonej parametrem TE (w dużej mierze na ten parametr wpłynął relatywnie duży udział części korporacyjnej, często wycenianej metodą efektywnej stopy procentowej).
 
Uzasadnienie opinii
Investor Obligacji to bardzo solidne i efektywne rozwiązanie. Umiejętne zarządzanie portfelem, pomimo relatywnie skromnego instrumentarium, umożliwia aspirację do wyższych miejsc w tabeli i generowanie ponadprzeciętnych wyników na tle wymagających rywali. Co więcej, dużą zaletą rozwiązania są powtarzalne i solidne rezultaty oraz wysoka relacja zysku do ryzyka, co niewątpliwie może znaleźć uznanie w oczach klientów. Dodatkowym plusem jest szeroka dywersyfikacja portfela i niskie koszty towarzyszące inwestycji. Zatem dokonując bilansu zalet i wad przyznajemy w pełni zasłużoną ocenę 4 gwiazdek.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze dłużne polskie uniwersalneInvestors TFIratingi i analizy funduszy

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę