Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Investor Gold Otwarty - więcej złota, mniej euro

01.02.2018 | Marcin Różowski, Jakub Jaworski

Data analizy: 01 lutego 2018 r.

Fundusz: Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)

Segment: rynku surowców

Grupa: metale szlachetne

Rating: Rating dla funduszu Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) - 3 gwiazdki
Charakterystyka produktu
Investor Gold Otwarty należy do mało licznej grupy funduszy rynku surowców, dedykowanych metalom szlachetnym.  Poza tym rozwiązaniem, krajowe TFI oferują jeszcze tylko 3 podobne fundusze otwarte, jednak podobieństwo to jest ograniczone, ponieważ polityki inwestycyjne tych produktów znacząco się różnią. Investor Gold Otwarty jest funduszem funduszy, co oznacza, że składnikami jego portfela są wyłącznie jednostki uczestnictwa innych rozwiązań. Niemniej jednak fundusze źródłowe inwestują w dość szeroką gamę instrumentów. Największą rolę w aktywach Investor Gold Otwarty odgrywa DWS Gold Plus, który lokuje około 50% swoich środków w złoto w sztabach, a na pozostałą część jego lokat składają się kontrakty terminowe na kruszec, a także amerykańskie obligacje skarbowe (ok. 30%) i papiery dłużne instytucji finansowych (ok. 20%). Należy tutaj wspomnieć, że jednostki tego funduszu są denominowane w euro, a złoto na rynkach wyceniane jest w dolarze. Jako że zarządzający tym produktem nie zabezpieczają ryzyka związanego z wzajemną relacją obu walut, ma ona istotny wpływ na jego wyniki, a z uwagi na znączący udział w aktywach, również na wyniki Investor Gold Otwartego. Umocnienie dolara wobec euro będzie im sprzyjać, natomiast osłabienie będzie miało efekt odwrotny. Jednostki pozostałych funduszy zagranicznych, które znajdziemy w portfelu, są denominowane w amerykańskiej walucie. Warto dodać, że na poziomie funduszu Investor Gold Otwarty zarządzający w pełni zabezpiecza ryzyko walutowe, wynikające z tytułu posiadania zagranicznych jednostek. Jeśli chodzi o wspomniane dolarowe rozwiązania, to mowa tutaj między innymi o DWS Invest Gold and Precious Metals Equities, który inwestuje w akcje spółek z branży wydobywczej metali szlachetnych, a także iShares Physical Gold ETC i Source Physical Gold ETC, inwestujących w fizyczne złoto. Cała konstrukcja zapewnia wysoki poziom łącznej ekspozycji na rynek złota, która przez zastosowanie kontraktów terminowych w funduszach źródłowych oscyluje na poziomie zbliżonym lub delikatnie przewyższającym 100% aktywów.
 
Nasza opinia
W 2017 r. cena złota w USD wzrosła o niemal +13,7%, co oczywiście miało pozytywny wpływ na wyceny jednostek uczestnictwa rozwiązań dedykowanych temu kruszcowi. Niemniej jednak w tym samym czasie dolar osłabił się o około 14% wobec euro, co oznacza, że dla Investor Gold Otwartego zrealizował się negatywny scenariusz, o którym wspominaliśmy powyżej. W rezultacie w minionym roku fundusz zarobił dla swoich uczestników zaledwie +0,8% (produkt źródłowy o największej wadze w portfelu stracił -2,4%) i poradził sobie słabiej od pozostałych. Dla kontrastu, stopa zwrotu za 2016 r., w którym sytuacja walutowa była sprzyjająca, wyniosła +13,1%, podczas gdy ceny złota urosły „tylko” o +8,6%. Mimo wszystko zarządzający zdecydowali się w ostatnim czasie na zmniejszenie wpływu tego czynnika na wyceny jednostek uczestnictwa, poprzez zmniejszenie udziału DWS Gold Plus o niemal połowę i zapełnienie powstałej przestrzeni dolarowymi funduszami inwestującymi w fizyczne złoto.
 
Uzasadnienie opinii
Dodatkowe ryzyko walutowe ukryte w funduszu okazało się być bronią obosieczną. Co więcej, wpływ relacji euro i dolara na wyniki sprawiał, że klienci spoglądając na wykres ceny złota mogli odnieść mylne wyobrażenie na temat wyceny posiadanych jednostek uczestnictwa funduszu Investor Gold Otwarty. Co oczywiste, jeśli odbiegały one in plus od zachowania samego kruszcu, powodów do zmartwień nie było. Problem pojawiał się w sytuacji odwrotnej. Redukcję znaczenia kursu tej pary walutowej na zachowanie jednostki przy zwiększeniu roli fizycznego złota oceniamy pozytywnie. W naszej opinii ekspozycja na złoto stanie się „czystsza”, dzięki czemu Investor Gold Otwarty będzie lepiej spełniał założony cel. Podobnie jak podczas poprzedniej iteracji, nie możemy nie wspomnieć o wysokiej (4%) opłacie za zarządzanie, która działa na niekorzyść werdyktu. Żeby jednoznacznie ocenić efekty zmian portfelowych musi upłynąć trochę czasu, dlatego utrzymujemy Rating na poziomie 3 gwiazdek.

Jakub Jaworski, Marcin Różowski 
Analizy Online

TAGI:

fundusze rynku surowców - metale szlachetnefundusze surowcoweInvestors TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę