Pioneer Pieniężny Plus - bezpieczeństwo gra pierwsze skrzypce

12.01.2018 | Marcin Różowski, Olga Szałata

Data analizy: 12 stycznia 2018 r.

Fundusz: Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) - 2 gwiazdki
Charakterystyka produktu
Celem funduszu Pioneer Pieniężny Plus jest wygenerowanie stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie lokat bankowych, przy niższym ryzyku niż w przypadku klasycznego funduszu obligacji. Brzmi to dość standardowo, jednak rozwiązanie jest nietypowe. Jego specyficzny charakter ma swoje źródło w konstrukcji portfela oraz sposobie zarządzania funduszem. Formalnie należy do grupy rozwiązań dłużnych, jednak polityka funduszu jest bardziej zbliżona do produktów gotówkowych i pieniężnych, z wyjątkiem potencjalnie dłuższego duration. Kształtem przypomina produkt Pioneer Pieniężny, dostępny w ramach tego samego parasola. Niemniej jednak jest nieco bardziej „agresywny”, z uwagi na potencjalnie wyższe ryzyko stopy procentowej. Założenia koncepcyjne funduszu naturalnie są odzwierciedlone w skali podejmowanego ryzyka, która skutkuje słabszą pozycją w grupie (duration na jednym z najniższych poziomów). Gdyby zestawić fundusz z rozwiązaniami gotówkowymi i pieniężnymi, to podejmowane ryzyko umożliwia rywalizację o wyższe miejsca w tabeli. W kontekście generowania wyniku, warto przyjrzeć się również strukturze portfela. Dominującą kategorią lokat są obligacje skarbowe oraz depozyty, mniejszy udział stanowią papiery korporacyjne. Niemniej jednak docelowy udział lokat jest pochodną oportunistycznego podejścia, przy wysokim priorytecie bezpieczeństwa. Co więcej, zarządzający poszukują dodatkowej stopy zwrotu również poza granicami kraju – w portfelu znajdziemy np. obligacje czeskie czy węgierskie. Z kolei część korporacyjną portfela charakteryzuje szeroka dywersyfikacja. Wystarczy wspomnieć, że jedynie 1/3 lokat przekracza zaangażowanie 1,5% aktywów netto, a liczba składników przewyższa średnią dla obu grup. Dbałość o dobór wiarygodnych emitentów odzwierciedla jakość kredytowa portfela, która jest na wysokim poziomie BBB+. Warto też wspomnieć o kosztach - o ile na tle funduszy dłużnych są poniżej średniej, o tyle na tle produktów gotówkowych i pieniężnych są relatywnie wysokie.

Opinia Analiz Online
Kompleksowa ocena nietypowego produktu, jakim jest Pioneer Pieniężny Plus, wymaga poszerzenia obszaru analiz o grupę funduszy gotówkowych i pieniężnych. Zacznijmy jednak od rozwiązań dłużnych. Na ich tle miniony rok wypada słabo. Z wynikiem +2,7% produkt uplasował się w końcówce tabeli, tracąc 70 p.b. do średniej. Relatywnie słabszy rezultat jest pochodną restrykcyjnego podejścia do ryzyka. W rywalizacji o wyższe lokaty nie pomaga również stosunkowo niska na tle grupy rentowność portfela korporacyjnego. W rezultacie efektywność zarządzania, którą odzwierciedlają nasze Rankingi, w krótkim okresie (12M) jest na poziomie 2a, a w długim (36M) 3a. Na tle funduszy gotówkowych i pieniężnych produkt wypada lepiej, ale nadal dość przeciętnie, pomimo relatywnie wyższego duration. Roczna stopa zwrotu jest na średnim poziomie i jednocześnie przekracza o 20 p.b. wynik funduszu Pioneer Pieniężny, przy zbliżonym ryzyku odchylenia wyników od średniej. W dłuższym okresie wyniki funduszu również są przeciętne na tle grupy.

Uzasadnienie oceny
Pioneer Pieniężny Plus to solidny produkt – na uwagę zasługuje dobrze zorganizowany proces inwestycyjny oraz aktywne poszukiwanie stopy zwrotu. Wypełnia on też swego rodzaju niszę rynkową – rozwiązań dłużnych typu "short-duration" nie ma w Polsce wiele. Niemniej jednak jego specyfika mocno rzutuje na wyniki, co skutkuje słabą pozycją na tle grupy w rekomendowanym terminie. Choć na tle funduszy gotówkowych i pieniężnych wypada lepiej, to jednak produkt jest niekonkurencyjny kosztowo, a relatywnie wysoka opłata za nabycie (1% vs. 0,5%) jest szczególnie uciążliwa w krótkim (zalecanym) terminie. Nie oznacza to bynajmniej, że ten dość nietypowy produkt nie ma swoich zwolenników, o czym świadczą wysokie aktywa funduszu. Zestawiając zalety i wady produktu, zdecydowaliśmy się utrzymać dotychczasową ocenę 2 gwiazdek.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze dłużne polskie uniwersalnefundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalnePioneer Pekao TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę