Esaliens Pieniężny - konsekwencja od lat

09.01.2018 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 09 stycznia 2018 r.

Fundusz: Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO)

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) - 3 gwiazdki
Charakterystyka produktu
Na tle szerokiej palety funduszy gotówkowych i pieniężnych Esaliens Pieniężny można określić jako rozwiązanie klasyczne. Należy przez to rozumieć, że zarządzający w strategii inwestycyjnej wykorzystują tylko standardowe narzędzia, takie jak pozycjonowanie portfela na krzywej rentowności obligacji skarbowych, czy też inwestycje w papiery przedsiębiorstw. Jak dotychczas bardziej złożone metody, jak np. strategie bazujące na instrumentach pochodnych czy inwestycje na rynkach zagranicznych nie były elementem arsenału zespołu inwestycyjnego w Esaliens TFI. Być może też dlatego produkt ten, w swojej bardzo długiej historii, bardzo rzadko wyróżniał się na tle konkurencji. Co do zasady nigdy nie było w jego przypadku aspiracji do walki o najwyższe pozycje – z założenie jest to fundusz dla klientów, którzy pozostając w ramach parasola chcą przeczekać burzę na konkretnym rynku w tzw. bezpiecznej przystani. Znając tę charakterystykę, warto przyjrzeć się bliżej portfelowi produktu. Jak wspomniano, oparty jest on o dwa filary. Pierwszym z nich są obligacje korporacyjne, stanowiące przeciętnie od 30 do 40% portfela. Co do zasady preferowane są papiery dużych spółek publicznych, choć ze zróżnicowanych sektorów – przede wszystkim finansowego, ale również deweloperskiego czy obrotu wierzytelnościami. Niezmiennie krótki pozostaje termin do wykupu nabywanych papierów. Przy takiej konstrukcji naturalnie trudno oczekiwać cudów – marże oferowane przez wybranych emitentów nie są na tyle wysokie, by fundusz mógł tu poszukiwać przewagi konkurencyjnej. Jeszcze bardziej konserwatywna jest pozostała część portfela, składająca się z obligacji rządowych, często uzupełnianych depozytami. Na część skarbową składają się zazwyczaj papiery o zmiennym oprocentowaniu, co znacząco ogranicza możliwości w partycypowaniu w koniunkturze na rynku długu. Tak jak wspomniano wcześniej, taki kształt portfela pozwala ochronić kapitał inwestorów, ale już nie rywalizować o pierwszy kwartyl wyników. Z drugiej strony, przedstawiony kształt portfela nie jest dany na zawsze – zmiany w strukturze właścicielskiej TFI mogą doprowadzić do rewizji polityki, ale to kwestia przyszłości.

Opinia Analiz Online
Struktura portfela nie predestynuje funduszu do walki o czołowe lokaty, co jest dobrze odzwierciedlone w zestawieniach stóp zwrotu. W skali roku sporadycznie udaje się pobić średnią, częściej zdarzają się lata wyraźnie słabsze od przeciętnej dla grupy. Dla minionych odpowiednio 3 i 5 lat strata do średniej wyniosła ok. -0,5 pkt proc. oraz -1,8 pkt proc. – dość sporo, zważywszy na środowisko niskich stóp procentowych. W dużej mierze jest to „zasługa” minionego roku, w którym to fundusz spadł do 4 kwartyla. Przede wszystkim wynikało to z niemożności zdyskontowania dobrej koniunktury na rynku skarbowym – fundusz jest znacznie bardziej konserwatywny w obszarze duration niż większość oponentów. Z drugiej jednak strony rozwiązanie to charakteryzuje się tym, co dla „bezpiecznej przystani” niezbędne – czyli niską zmiennością jednostki na tle grupy. Nie rekompensuje to jednak odpowiednio stóp zwrotu – wskaźniki efektywności dla produktu są poniżej przeciętnej.

Uzasadnienie oceny
Esaliens Pieniężny to jak wielokrotnie podkreślaliśmy, raczej ostoja kapitału niż rynkowy maksymalista. Z jednej strony chroni środki inwestorów, a skromna zmienność pozwala im spać spokojnie. Z drugiej jednak, nie jest na moment obecny w stanie rywalizować o pierwszy kwartyl wyników na równorzędnych zasadach. Dlatego ocena tego funduszu zależy od interesów konkretnego klienta. Inwestujący w ramach parasola lub poszukujący sposobu na ochronę kapitału powinni być zadowoleni, szczególnie że na tle rynku opłaty za zarządzanie są niskie. Jednak klienci poszukujący możliwie najwyższych stóp zwrotu powinni szukać gdzie indziej. Przy założeniu, że inwestor jest zainteresowany tą pierwszą opcją, podtrzymujemy solidną ocenę na poziomie 3 gwiazdek.

Marcin Różowski, Paweł Bystrek
Analizy Online

TAGI:

fundusze aktywnej alokacjifundusze mieszaneNoble Funds TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę