Fundusze Baltic Capital TFI na pierwszych miejscach rankingów funduszy absolutnej stopy zwrotu

08.01.2018 | Artykuł Partnera
Wyniki Global Bond FIZ i Macro FIZ – zarówno za rok 2017 jak i ostatnie 3 lata – na szczycie rankingów analizy.pl funduszy absolutnej stopy zwrotu dłużnych i konserwatywnych


Rok 2017 był kolejnym udanym rokiem dla funduszy Global Bond FIZ oraz Macro FIZ, zarządzanych przez Baltic Capital TFI. Zarówno wyniki osiągnięte w roku 2017 jak i w okresie ostatnich 3 lat (2015-2017) plasują się na szczycie rankingów funduszy serwisu Analizy.pl w kategoriach – odpowiednio – absolutnej stopy zwrotu dłużne oraz absolutnej stopy zwrotu konserwatywne.

Funduszami zarządza zespół na czele z dr Arkadiuszem Boguszem – uznanym ekspertem specjalizującym się w zarządzaniu strategiami obligacyjnymi i absolute return, wielokrotnie nagradzanym za osiągane wyniki inwestycyjne (w tym m.in. trzykrotnie tytułem „Mistrza Obligacji” dziennika Puls Biznesu oraz dwukrotnie statuetką "Złoty Portfel" gazety Parkiet).

Global Bond FIZ – najlepszy fundusz w swojej kategorii i  ścisła czołówka szerokiego segmentu funduszy obligacyjnych – optymalne rozwiązanie w obecnym otoczeniu rynkowym, stanowiącym wyzwanie dla tradycyjnych funduszy
Fundusz Global Bond FIZ z wynikiem 5,67% za rok 2017 oraz 3-letnią stopą zwrotu na poziomie 11,42% plasuje się na pierwszym miejscu w kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu dłużnych.
Ww. wyniki inwestycyjne plasują Global Bond FIZ także w ścisłej czołówce szerokiego segmentu funduszy obligacyjnych (zarówno za rok 2017 jak i za okres ostatnich 3 lat) – m.in. powyżej wszystkich funduszy sklasyfikowanych przez serwis analizy.pl w kategorii „fundusze dłużne polskie uniwersalne” oraz „gotówkowe i pieniężne uniwersalne”, jak również na poziomie ścisłej czołówki funduszy z kategorii „dłużne polskie skarbowe” czy „dłużne globalne uniwersalne”. Wartym podkreślenia jest również fakt, że ww. doskonałe wyniki zostały osiągnięte przy jednych z najniższych na rynku wskaźnikach zmienności.

Global Bond FIZ to fundusz obligacyjny zarządzany w formule absolutnej stopy zwrotu, którego celem jest osiąganie stóp zwrotu istotnie przewyższających poziom oprocentowania najlepszych depozytów bankowych, przy zapewnieniu wyraźnie lepszego niż w przypadku klasycznych funduszy obligacji profilu zysk/ryzyko.

 
Fundusz inwestuje we wszystkie kluczowe rodzaje obligacji (skarbowe i korporacyjne, długo- i krótkoterminowe, stało- i zmiennokuponowe), każdorazowo dopasowując skład portfela do zmieniających się warunków rynkowych. Atrakcyjna stopa zwrotu jest konsekwencją realizacji strategii opartej zarówno na selekcji jak i aktywnym zarządzaniu alokacją, co jest optymalną strategią w obecnym otoczeniu rynkowym na rynku długu, stanowiącym wyzwanie dla tradycyjnych funduszy.

Macro FIZ – najlepszy fundusz w swojej kategorii – atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych funduszy stabilnego wzrostu i innych rozwiązań inwestycyjnych o umiarkowanym poziomie ryzyka
Fundusz Macro FIZ z wynikiem 7,23% za rok 2017 oraz 3-letnią stopą zwrotu na poziomie 16,8% plasuje się na pierwszym miejscu w rankingu serwisu Analizy.pl w kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu konserwatywnych.
Macro FIZ to fundusz kategorii tzw. global macro, o profilu ryzyka zapewniającym kompromis między zyskiem a bezpieczeństwem, stanowiący propozycję dla inwestorów oczekujących wyższych stóp zwrotu niż oferowane przez rynek obligacji oraz klasyczne fundusze stabilnego wzrostu, ale bez „nadmiernego” ryzyka.


Fundusz inwestuje w szerokie spektrum aktywów (m.in. akcje, obligacje skarbowe i korporacyjne) łącząc selekcję oraz aktywną alokację. Celem zarządzających jest osiąganie atrakcyjnych stóp zwrotu w każdych warunkach rynkowych, przy ograniczonej zmienności.

Filozofia inwestycyjna Baltic Capital TFI
Zespół inwestycyjny na czele z Arkadiuszem Boguszem – uznanym ekspertem, wielokrotnie nagradzanym za osiągane wyniki inwestycyjne (w tym m.in. trzykrotnie tytułem „Mistrza Obligacji” dziennika Puls Biznesu oraz dwukrotnie statuetką "Złoty Portfel" gazety Parkiet, jak również wyróżnionym w roku 2012 – jako jeden z zaledwie trzech Polaków – przez magazyn Citywire jako jeden z tysiąca najlepszych zarządzających funduszami na świecie) –  od lat specjalizuje się w zarządzaniu funduszami obligacyjnymi oraz absolutnej stopy zwrotu składających się z wielu nieskorelowanych strategii inwestycyjnych, co ma na celu osiąganie powtarzalnych, atrakcyjnych stóp zwrotu w każdych warunkach rynkowych.

Jednym z fundamentów strategii jest szerokie spektrum inwestycyjne, obejmujące wszystkie kluczowe klasy aktywów, których udział w portfelu jest aktywnie dostosowywany (tj. alokacja) uwzględniając fazy cyklu koniunkturalnego oraz bieżącą wycenę fundamentalną. Konstrukcja portfela funduszy uwzględnia również dywersyfikacje geograficzną, zapewniając płynność oraz jak najniższą korelację stóp zwrotu poszczególnych składników lokat.

W ramach każdej klasy aktywów stosowanych jest kilka strategii, które są syntezą podejścia top-down i bottom-up. Podejście top-down obejmuje aktywne podejście do zarządzania poprzez wykorzystanie długich oraz krótkich pozycji. W ramach podejścia bottom-up instrumenty finansowe dobierane są w procesie wnikliwej i starannej analizy (tj. selekcja). Fundusze wykorzystują również strategie relatywne (tj. long/short), w ramach której kupowane są instrumenty finansowe spełniające rygorystyczne kryteria selekcji,  przy jednoczesnym zajmowaniu tzw. krótkiej pozycji na instrumentach o słabych perspektywach wzrostu.

Otoczenie rynkowe a.d. 2017/2018
Miniony rok przejdzie do historii jako okres rekordowo niskiej zmienności na rynkach finansowych. Globalna poprawa otoczenia makroekonomicznego przyczyniła się do wzrostu apetytu na ryzyko, w efekcie czego dodatnią stopę zwrotu odnotowały w zasadzie wszystkie najważniejsze klasy aktywów. Główne indeksy giełdowe wzrosły o 15-25%, można było zarobić m.in. na obligacjach, a także walutach rynków wschodzących, które umacniały się w szczególności do taniejącego dolara amerykańskiego.

Obecne poziomy wycen na rynku obligacji wydają się stosunkowo wysokie w związku z ryzykiem stopy procentowej. Powolne wychodzenie banków centralnych z ultra gołębiej polityki pieniężnej powinno przyczynić się do stopniowego wzrostu rentowności w kraju i na świecie.
Mimo, że 2018 rok powinien być umiarkowanie dobry dla rynków akcji, obecny cykl hossy jest mocno zaawansowany. Jakkolwiek w najbliższych miesiącach nie spodziewamy się nadejścia recesji, po rekordowo długim okresie bardzo niskiej zmienności oraz jednomyślnie pozytywnego nastawienia inwestorów do ryzykownych aktywów, należy się liczyć z możliwym powrotem na rynki gwałtownych korekt.

W takim otoczeniu najlepiej sprawdzają się aktywnie zarządzane fundusze absolutnej stopy zwrotu. Fundusze zarządzane przez Baltic Capital TFI cechują się wyraźnie lepszym profilem zysk/ryzyko niż klasyczne fundusze tzw. long-only (akcyjne, obligacyjne, mieszane).

http://www.baltictfi.pl/

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę