Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 - dług w różnych barwach

03.01.2018 | Marcin Różowski, Olga Szałata

Data analizy: 03 stycznia 2018 r.

Fundusz: Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) - 4 gwiazdki
Charakterystyka produktu
Dla klientów poszukujących czegoś więcej niż oprocentowanie lokaty bankowej godną uwagi propozycję stanowi Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2. W praktyce produkt ten jest mocno zbliżony do starszego brata (Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja), jednak nieco bardziej „agresywny” – rozwiązanie to z założenia ma charakteryzować się najwyższym ryzykiem inwestycyjnym w ramach produktów dłużnych z oferty Pekao Pioneer TFI. „Filozofia” analizowanego produktu zakłada elastyczną alokację aktywów między obligacje skarbowe i korporacyjne, przy czym dominującą kategorię lokat (historycznie ok. 3/4 portfela) stanowią papiery rządowe. Ta część portfela jest o tyle istotna, że to właśnie umiejętne pozycjonowanie na krzywej rentowności odpowiada w dużej mierze za dostarczoną stopę zwrotu. W porównaniu do bliźniaczego produktu duration portfela jest nieco wyższe, podobnie jak udział papierów skarbowych. Warto wspomnieć, że menedżerowie aktywnie poszukują zyskownych inwestycji również poza granicami kraju – umożliwia to partycypację nie tylko na polskim, ale również zagranicznym rynku długu. Uzupełnieniem portfela, a zarazem drugą, istotną składową wyniku jest część korporacyjna. Jej udział stanowi ok. 1/4 aktywów netto, a zarządzający celem zwiększenia rentowności portfela często decydują się na wybór wysoko oprocentowanych papierów dłużnych (według naszych szacunków jego rentowność jest niższa o 50 p.b. od funduszu „z jedynką”). Ryzyko związane z doborem rentownych obligacji jest ograniczane dzięki mocnej dywersyfikacji – jedynie 7 na 30 produktów przekracza 1% aktywów netto, przy czym są to głównie instrumenty wyemitowane przez banki. W portfelu znajdziemy również papiery spółek z sektora deweloperskiego czy wierzytelności. Warto dodać, że w porównaniu do bliźniaczego produktu jakość kredytowa całego portfela jest wyższa (BBB+ vs. BBB). W kontraście do zalet portfela pozostaje wysoka na tle grupy opłata za nabycie (2% vs. 1,3%), która jest sporym obciążeniem dla nabywcy jednostek funduszu.

Opinia Analiz Online
Stopa zwrotu wypracowana w roku bieżącym na tle konkurencji wypada dość przeciętnie (+3,1%) - produkt zajął 21 pozycję na 33, (tuż za starszym bratem). Warto jednak wspomnieć o zyskownych inwestycjach zagranicznych. W portfelu pojawiły się obligacje węgierskie i czeskie, co umożliwiło wykorzystanie hossy na tamtejszych rynkach długu. Tegoroczna, nieco niższa konkurencyjność wyników jest pochodną relatywnie niższego ryzyka w obliczu sprzyjającej koniunktury na polskim rynku długu. Warto skupić się jednak na rekomendowanym, dłuższym terminie. To w nim obserwujemy wyraźną przewagę nad rywalami. Zarówno dwuletnia (+3,5%), trzyletnia (+5,0%) i pięcioletnia (+17,0%) stopa zwrotu przyczyniła się do zajęcia miejsca w II kwartylu grupy porównawczej, przekraczając średnią odpowiednio o +0,2 pkt proc., +0,8 pkt proc. i +2,3 pkt proc. Powyższe czynniki wpłynęły na efektywność zarządzania, którą odzwierciedlają nasze Rankingi. W krótkim okresie (12M) fundusz uzyskał notę 3a, a w 3-letnim 4a . Niemniej jednak w rekomendowanym okresie fundusz jest bardziej efektywny od bliźniaczego produktu, o czym informuje zarówno wskaźnik IR, jak i współczynnik Sharpe’a, przy jednakowym odchyleniu standardowym.
 
Uzasadnienie oceny
Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 to rozwiązanie o solidnej jakości. Na uwagę zasługuje nie tylko dostarczanie konkurencyjnych stóp zwrotu, ale również konstrukcja portfela, która stanowi ciekawą mieszankę skarbowych i korporacyjnych papierów, zarówno polskich jak i zagranicznych. Produkt ten w przeciwieństwie do starszego brata działa w formie parasola, dzięki czemu środki mogą łatwiej przenoszone do innych funduszy. Nie zaciera to jednak negatywnego wydźwięku kosztów inwestycji – maksymalna opłata za nabycie przekracza średnią dla grupy o 70 p.b. Niemniej jednak z uwagi na przewagi konkurencyjne produktu podtrzymujemy rating na poziomie 4 gwiazdek.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

Pioneer Pekao TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę