Listopad 2017 w PKO TFI
07.12.2017 | PKO TFI
Na koniec listopada wartość aktywów zgromadzona w funduszach PKO TFI wyniosła 24,92 mld zł, w samym listopadzie saldo wpłat i wypłat przekroczyło +729 mln zł

Do subfunduszy z kategorii gotówkowych i pieniężnych należących do PKO TFI wpłynęło prawie 650 mln zł. Na koniec listopada wartość aktywów w tej grupie produktów wyniosła ponad 10 mld zł.
 
Sprzedaż netto w grupie funduszy mieszanych wyniosła 107,9 mln zł, głównie za sprawą subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu (70 mln zł) oraz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (22 mln zł). Aktywa pod zarządzaniem w tej kategorii funduszy na koniec miesiąca osiągnęły poziom 3,9 mld zł. W listopadzie sprzedaż w funduszach akcyjnych okazała się ujemna i wyniosła -15 mln zł. Aktywa pod zarządzaniem w funduszach akcyjnych na koniec listopada wyniosły ok. 5,6 mld zł. Najwyższą sprzedaż odnotowały subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny, do którego wpłacono netto 9,8 mln zł oraz subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny ok. 9 mln zł.
 
IKE i IKZE na „5-tkę” w Rankingach Analiz Online
Po raz kolejny Pakiet Emerytalny PKO TFI, który umożliwia inwestowanie na przyszłość zarówno w IKE jak również w IKZE, stanął na podium w Rankingu IKE i w Rankingu IKZE. Obydwa produkty zostały ocenione przez Analizy Online na „5-tkę” zajmując II miejsca. Zarówno Ranking IKE jak i Ranking IKZE tworzony był w oparciu o kategorie dotyczące efektywności zarządzania, kosztów i oferty produktowej.
 
Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE + IKE) zbudowany jest w oparciu o fundusze cyklu życia, które są prostym i wygodnym rozwiązaniem dla klientów. Ułatwiają one zarządzanie dywersyfikacją oraz stopniową zmianę struktury portfela wraz z upływem lat i czasu jaki pozostał do zakończenia inwestycji.
 
Pakiet emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE) funkcjonuje już od ponad 5 lat. W tym czasie ponad 116 tys. klientów zainwestowało ok. 680 mln zł.
 
Ponownie „4 gwiazdki” od Analiz Online dla PKO Obligacji Długoterminowych
Subfundusz cechuje się wyrazistym charakterem i elastycznym podejściem do zarządzania portfelem. Zarządza nim stabilny i doświadczony zespół. Zarządzający wykorzystują szerokie instrumentarium dłużne, co sprzyja wykorzystywaniu różnych okazji inwestycyjnych.
Więcej o funduszu w analizie: PKO Obligacji Długoterminowych - fundusz na 4 gwiazdki
 
Struktura portfela w dużym stopniu zbliżona jest do innego subfunduszu funkcjonującego w ramach PKO Parasolowy – fio,  PKO Papierów Dłużnych Plus:
  • Oba rozwiązania mają kilkuletnią historię wyników, cechuje je dobra jakość, dlatego zasługują na to aby je docenić,
  • Oba portfele cechują się przeważającym udziałem obligacji skarbowych (ok. 75% portfela), niewielkim wykorzystaniem obligacji korporacyjnych (ok. 25%) i wykorzystaniem instrumentów pochodnych,
  • Emitenci obligacji nieskarbowych z portfela charakteryzują się wysoką wiarygodnością kredytową (konserwatywnie zbudowana część korporacyjna),
  • Ruchy dokonywane przez zarządzających w obu rozwiązaniach są zsynchronizowane, co oznacza podobne podejście co do decyzji kierunkowych o poziomie ryzyka stopy procentowej czy ryzyka kredytowego,
  • Oba rozwiązania cechują się wysoką płynnością.
 
Tym co wyróżnia PKO Obligacji Długoterminowych na tle PKO Papierów Dłużnych Plus to:
  • Tytułowa „długoterminowość”, czyli co do zasady wyższe ryzyko stopy procentowej (wyższa duracja portfela, min. 2 lata) – zarządzający odważniej pozycjonują portfel na krzywej dochodowości,
  • Możliwość większego wykorzystania dźwigni finansowej,
  • Większa dynamika zmian wyceny jednostki (zarówno in plus jak i in minus),
  • Bardziej agresywna polityka inwestycyjna wynika wprost z założeń TFI, wytycznych Komitetu Inwestycyjnego i potrzeb klientów.
  • Rekomendowany horyzont inwestycyjny dla funduszu to minimum 2 lata, na co warto zwrócić uwagę z racji wrażliwości funduszu na koniunkturę na rynku obligacji skarbowych.

TAGI:

wartość i struktura aktywów

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę