UniKorona Akcje - „weteran” w dobrej formie

01.12.2017 | Marcin Różowski, Olga Sierakowska

Data analizy: 01 grudnia 2017 r.

Fundusz: Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) - 4 gwiazdki
Charakterystyka produktu
Rozpoczynając charakterystykę funduszu Generali Korona Akcje nie sposób nie wspomnieć o dwóch aspektach. Po pierwsze to „weteran” grona rozwiązań akcji polskich uniwersalnych (funkcjonuje od 1997 r.). Po drugie niezmiennie od 17 lat zarządza nim Ryszard Rusak. Wieloletni staż menedżera portfela przekuwa się na kompleksową znajomość charakterystyk portfela. Choć dostrzegalne są w nim pewne modyfikacje, to jednak od lat niezmienna jest „filozofia” funduszu, która zakłada generowanie wyniku głównie w oparciu o spółki z rodzimego rynku. Skład portfela zbliżony jest do indeksu WIG, o czym świadczy wartość wskaźnika active shares, relatywnie niewielka na tle konkurencji (wg ostatniego sprawozdania 39,3% vs. 53,6% dla konkurentów). Przeważenia i niedoważenia kształtują się zwykle w przedziale +/-2 pkt proc., sporadycznie bywają większe. Choć skala zakładów nie jest duża, to jednak umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej w długim terminie. Najistotniejszą rolę w dostarczaniu wartości dodanej odgrywa selekcja. Co ważne, w ciągu ostatnich lat spektrum doboru spółek znacznie poszerzyło się. Nie tylko w kontekście krajowego rynku – większe akcentowanie emitentów z sektora małych i średnich spółek – ale również kierunków zagranicznych. Choć rola podmiotów zgrupowanych w indeksie WIG20 znacząco spadła na rzecz wspomnianych „MiŚ-ów”, to jednak nadal pełni ważną rolę. Co więcej, przewyższa średnią dla grupy (ok. 48% vs. 38%), co przy dobrej koniunkturze dużych emitentów może pozytywnie różnicować fundusz na tle rywali. Mniejsze znaczenie mają spółki z indeksu mWIG40 i sWIG80.W kontekście ekspozycji na obce rynki warto dodać, że od 2 lat zarządzający ma „zielone światło” na inwestowanie na rynkach rozwiniętych. Oznacza to partycypację w zyskach nie tylko polskiej giełdy, ale również światowych parkietów. Przejawem tego jest obecność w portfelu np. akcji spółek austrijackich, francuskich czy duńskich. Jednak udział zagranicy nie jest duży i sięga ok. 10-20% portfela.

Opinia Analiz Online
Pochodną konsekwentnego zarządzania funduszem są wyniki, które mogą podobać się klientom – kształtują się dość korzystnie na tle rywali, zarówno w krótkim i długim terminie. W 2016 r. fundusz zarobił +11,3%, przekraczając średnią o +2,6 pkt proc, a tym samym plasując się w drugim kwartylu grupy porównawczej. Zyskowne okazało się m.in. przesunięcie w kierunku „MiŚ-ów”, co umożliwiło partycypację w hossie tych emitentów. Wyniki w roku bieżącym są równie solidne. Fundusz uzyskał +18,8%, przekraczając średnią aż o +3,5 pkt proc. Tym samym zajął pozycję 19 na 62 produktów. Na dobre rezultaty wpłynęło ponadprzecietne zaangażowanie w akcje spółek z WIG20 oraz m.in przeważenia takich emitentów, jak np. CCC, PZU, JSW. Naturalnie dobre wyniki bieżące wpłynęły na rezultaty średnio i długoterminowe – dwuletnia (+24,6%), trzyletnia (+13,2%), pięcioletnia (+37,0%) stopa zwrotu przekroczyła średnią dla grupy odpowiednio o +6,5 pkt proc., +0,1 pkt proc., +1,8 pkt proc. Efektywność zarządzania odzwierciedlona w naszym Rankingu, opartym na wskaźniku IR, jest na poziomie 4a w krótkim (12M) i 3a w długim (36M) terminie. Wyższa efektywność krótkookresowa jest pokłosiem nie tylko solidnych wyników, ale również nieco niższego ryzyka towarzyszącego inwestycji.

Uzasadnienie oceny
Generali Korona Akcje niezmiennie od lat prezentuje solidną formę i wysoką jakość. Przejawia się to nie tylko w uzyskiwaniu ponadprzeciętnych wyników w rekomendowanym okresie, ale również aktywnym poszukiwaniu wartości dodanej czy trafnej selekcji. Pozytywnie należy rozpatrzeć również elastyczną alokację funduszu – w sytuacji dekoniunktury istnieje możliwość znacznego skrócenia ekspozycji na akcje. Słabą stroną rozwiązania są natomiast koszty – opłata za nabycie (5%) jest jedną z najwyższych w grupie. Pod dokonaniu bilasu zalet i wad zdecydowaliśmy się podtrzymać dotychczasowy rating na poziomie 4 gwiazdek.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji polskich uniwersalneratingi i analizy funduszyUnion Investment TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę