PZU Akcji Krakowiak – fundusz w stanie metamorfozy

17.11.2017 | Marcin Różowski, Katarzyna Czupa

Data analizy: 17 listopada 2017 r.

Fundusz: PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) - 3 gwiazdki
Charakterystyka produktu
Minione miesiące przyniosły dla PZU Akcji Krakowiak istotne zmiany. W październiku ubiegłego roku funkcję zarządzającego objął Marek Świętoń, wypełniając lukę po Kamilu Gaworeckim. W rezultacie dotychczasowa strategia została dość znacznie zmodyfikowana. Obecnie jej centralnym punktem jest inwestowanie środków w spółki wchodzące w skład indeksu WIG, w oparciu o jasno wyznaczone kryteria selekcyjne. Głównym założeniem jest podział podmiotów w zależności od poziomu kapitalizacji oraz stopnia płynności. Każda z wydzielonych grup cechuje się nieco innym podejściem i celem inwestycyjnym. Podstawowym elementem podejmowanych działań jest realizacja zakładów na największych spółkach, których udział w aktywach w zależności od sytuacji rynkowej może być zwiększany lub zmniejszany. Mogą to być również transakcje o charakterze krótkoterminowym. Ważne miejsce w portfelu będą wciąż zajmowały również mniejsze podmioty, a ich dobór będzie warunkowany głównie poziomem generowanej wartości dodanej dla inwestycji. Okazjonalnie środki będą lokowane także w podmioty o najniższym udziale w WIG-u, choć ich udział w aktywach ma być dość ograniczony. Uzupełnienie inwestycji mają stanowić natomiast akcje spółek notowane na giełdach w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej – inwestycja ma obejmować najbardziej płynne papiery. Wśród głównych założeń realizowanej strategii znajdziemy także odniesienie do kwestii alokacji (co do zasady udział akcji ma być zbliżony do poziomu benchmarkowego). Jako jeden z celów wskazywana jest także redukcja składników w portfelu.

Opinia Analiz Online
Modyfikacja strategii pociągnęła za sobą istotne zmiany w strukturze aktywów, które wciąż postępują. W ostatnich okresach sprawozdawczych obserwowaliśmy przede wszystkim zwiększenie poziomu gotówki, która ma umożliwić realizację zakładów rynkowych. Co więcej, znaczenia nabiera rola komponentu zagranicznego – liczba i udział papierów notowanych na rynkach światowych w portfelu powoli się zwiększają. Zachodzące zmiany sprawiły, że w minionych miesiącach istotną część aktywów stanowiły głównie akcje średnich i małych spółek. W 2016 r. krok ten pozwolił skorzystać na zwyżce cen akcji podmiotów z tego segmentu, dzięki czemu stopa zwrotu funduszu przewyższyła średnią o blisko 2 pkt. proc. Jednak w tym roku przeważenie w kierunku mniejszych podmiotów okazało się obciążeniem – w pierwszym półroczu 2017 r. fundusz tracił w stosunku do konkurentów -1,5%. Wdrażanie zmian sprawia, że trudno obecnie ocenić skuteczność poszczególnych założeń, w tym przede wszystkim w obszarze selekcji. Warto jednak zauważyć, że prowadzone działania przyniosły pewną poprawę efektywności zarządzania aktywami, co obrazuje wzrost wartości wskaźnika Information Ratio (mierzonego w okresie 36-miesięcznym). Mimo tego fundusz wciąż znajduje się poniżej przeciętnej.  

Uzasadnienie oceny
Zmiana realizowanej strategii to niewątpliwie krok w dobrą stronę – historycznie duża liczba spółek oraz gra alokacją nie przynosiły pożądanych efektów. Obecnie fundusz znajduje się w stanie metamorfozy. Wobec tego stopy zwrotu wypracowane w ciągu minionego roku to pochodna zmian zachodzących zarówno w otoczeniu rynkowym, jak i w samej strukturze aktywów. Dotychczasowy wpływ nowo obranych założeń był dość pozytywny, lecz trudno ocenić jaki będzie ostateczny efekt wprowadzanych modyfikacji, w tym przede wszystkim skuteczności selekcji. Zmiana podejścia inwestycyjnego skłoniła nas do podwyższenia oceny funduszu do poziomu trzech gwiazdek. Podejmowane wysiłki mogą pomóc zwiększyć efektywność realizowanych działań, jednak to czy faktycznie do tego dojdzie warunkuje utrzymanie tej oceny w dłuższym terminie. 

Katarzyna Czupa, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji polskich uniwersalneMarcin WlazłoMarek Świętońratingi i analizy funduszyTFI PZU

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę