Arka BZ WBK Zrównoważony - Wyważony charakter portfela
27.09.2017 | Marcin Różowski, Olga Szałata

Data analizy: 28 września 2017 r.

Fundusz: Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: zrównoważone

Rating: Rating dla funduszu Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) - 3 gwiazdki
Nasza opinia
Charakterystyka produktu
Arka BZ WBK Zrównoważony przeszedł szereg modyfikacji w podejściu do budowy portfela na przestrzeni minionych kilku lat. Obecna konstrukcja jest pochodną decyzji strategicznych, związanych z dostosowaniem produktu do oczekiwań klientów, ceniących sobie rozwiązania o charakterze „lokalnym”. Zgodnie z polityką inwestycyjną zarządzający nadal mogą poszukiwać dodatkowej stopy zwrotu poza rodzimym rynkiem (maksymalnie 1/3 wartości portfela). W tym kontekście dość ciekawym rozwiązaniem, wyróżniającym produkt spośród konkurencji, jest wykorzystanie zagranicznych funduszy inwestycyjnych na uzyskanie ekspozycji na obce rynki. Główną kategorią lokat funduszu (50-60% aktywów netto) są akcje, a najliczniejszą grupę emitentów w ramach portfela akcyjnego stanowią spółki zgrupowane w indeksie WIG20. Liczba składników w portfelu (historycznie ok. 80 emitentów) znacznie przekracza średnią dla grupy. Analizując część udziałową portfela warto wspomnieć, że jest bliźniaczo podobna do Arka BZ WBK Akcji Polskich. Istnieją jednak pewne różnice, przede wszystkim wynikające z profilu danego funduszu. Co ważne, zarządzający kierują się aktywnym podejściem do selekcji spółek, poszukując okazji inwestycyjnych. Dla pełnego zobrazowania konstrukcji produktu należy również zwrócić uwagę na część dłużną (ok. 1/3 aktywów netto). Ta zbudowana jest głównie z polskich obligacji skarbowych. Sporadycznie w portfelu pojawiają się papiery dłużne emitowane przez obce rządy (np. węgierski). Część dłużna wzbogacona jest obligacjami korporacyjnymi, zarówno polskich jak i zagranicznych emitentów o ugruntowanej pozycji. Ponadto tę część portfela charakteryzuje dość wysokie ryzyko stopy procentowej (duration na poziomie 3,4 wobec 2,1 dla grupy). Z punktu widzenia klientów istotną kwestią są opłaty związane z inwestycją. Jako zaletę produktu należy potraktować opłatę za nabycie (3%), niższą od średniej dla grupy o 0,6 pkt proc.
 
Nasza opinia
Analizowany okres 12 miesięcy (II poł. 2016 r. i I poł. 2017 r.) zapisał się dość pozytywnie w historii produktu. Pod kątem wygenerowanych stóp zwrotu fundusz uplasował się w II kwartylu grupy porównawczej. Wyniki te niewątpliwie wsparte były dobrą koniunkturą oraz partycypacją w giełdowej hossie – zaangażowanie w spółki z indeksu WIG 20 było wyższe niż średnia dla konkurencji. Nie bez znaczenia okazała się również selekcja, która pozytywnie przełożyła się na wynik. Generalnie jednak rezultaty funduszu są przeciętne. W okresie roku (w ujęciu pełnych miesięcy) inwestorzy zarobili +15% i był to wynik na poziomie średniej dla grupy. Przeciętne rezultaty produkt uzyskał również w 3-letnim (+11,4%), czy minimalnym rekomendowanym horyzoncie czasowym pięciu lat (+25,5%). Podobne wnioski płyną z naszych rankingów opartych na wskaźniku Information Ratio. Zarówno w okresie krótkim (12M) jak i długim (36M) okresie produkt uzyskał notę 3a. Świadczy to o umiarkowanej efektywności funduszu na tle innych rozwiązań.

Uzasadnienie oceny
Arka BZ WBK Zrównoważony to warty uwagi i solidny produkt. Dedykowany jest klientom akceptującym umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Analizując podejście do zarządzania portfelem nie można odmówić zarządzającym aktywnego podejścia i poszukiwania dodatkowej stopy zwrotu dla inwestorów. Choć skala zakładów nie jest duża, to miniony rok można uznać za udany, przede wszystkim z uwagi na sprzyjającą koniunkturę na warszawskim parkiecie. Generalnie jednak produkt na tle grupy zarówno w średnim jak i długim okresie wypada dość przeciętnie, a właśnie w tym okresie rekomendowane jest utrzymywanie środków w ramach tego rozwiązania. Z punktu widzenia klienta pozytywnym aspektem może być ograniczenie zmienności wyników funduszu oraz relatywnie niskie opłaty towarzyszące inwestycji. W związku z tym, analizując wady i zalety rozwiązania postanowiliśmy utrzymać ocenę na poziomie 3-gwiazdek.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

BZ WBK TFIfundusze mieszane polskie zrównoważoneratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

13.07.2018
↑ na górę