BPH Dywidendowy zarządzany przez BPH TFI z nieprzerwanie dobrymi wynikami
07.08.2017 | Artykuł sponsorowany
W sierpniu mija dokładnie 1,5 roku od wprowadzenia do oferty BPH TFI subfunduszu BPH Dywidendowego. Subfundusz oferuje możliwość aktywnego inwestowania w duże i stabilne spółki, a dodatkowo umożliwia uzyskiwanie regularnych, corocznych wypłat dochodów - „dywidendy”.

Środki wypłacane są z dywidend otrzymanych ze spółek z portfela oraz z zysku ze zbycia lokat zawiązywanych przez subfundusz.

Pierwszy dochód „dywidendę” BPH TFI wypłaciło klientom BPH Dywidendowy w marcu 2017 roku w kwocie 6,10 zł/jednostkę uczestnictwa[1]. Tym samym wyniosła ona 4,72% wyceny jednostki uczestnictwa subfunduszu z dnia 9 marca 2017.

Obecnie (stan na dzień 31.07.2017 r.) subfundusz BPH Dywidendowy posiada wartość aktywów netto na poziomie 18 mln złotych. Minimalna wpłata wynosi 1000 złotych, natomiast każda następna dopłata 100 złotych. Przy tych parametrach, subfundusz jest „w zasięgu ręki” dla każdego inwestora.

Za 12 miesięcy (29.07.2016 – 31.07.2017) BPH Dywidendowy wypracował stopę zwrotu w wysokości +13,70%, natomiast z dywidendą aż +19,26% (źródło www.bphtfi.pl/wykresy).

Dla kogo przeznaczony jest subfundusz BPH Dywidendowy?
BPH Dywidendowy dedykowany jest inwestorom, którzy oczekują możliwości czerpania zysków zarówno ze wzrostu wartości akcji spółek, jak i z wypłacanej przez nie dywidendy, a przy tym są świadomi wahań wartości zainwestowanego kapitału. BPH Dywidendowy zarządzany przez BPH TFI  stanowi atrakcyjną alternatywę lokowania kapitału. Głównie ze względu na efektywną taktykę doboru spółek. Długoterminowo akcje spółek płacących dywidendę, w które inwestuje subfundusz charakteryzują mniejsze wahania kursów[2], dzięki czemu można oczekiwać mniejszej zmienności wartości jednostki uczestnictwa BPH Dywidendowego, niż w typowych funduszach akcyjnych. Dodatkowo średnia stopa dywidend wypłacanych przez spółki giełdowe kształtuje się powyżej oprocentowania rocznych lokat bankowych[3].

Przy konstruowaniu portfela subfunduszu BPH Dywidendowego, oprócz polityki dzielenia się zyskami szczególną rolę przypisujemy jakości biznesu prowadzonego przez spółki oraz przepływom pieniężnym przez nie generowanym. Subfundusz ma w portfelu zarówno tzw. dojne krowy, czyli spółki wypłacające sowite zyski i oferujące stopę dywidendy (DY[4]) powyżej 6-7%, jak również spółki tzw. wzrostowe, oferujące na razie niski DY jednakże z rosnącym profilem biznesu dającym spore szanse na zarówno wzrost wartości wypłacanych dywidend, jak również wzrost współczynnika wypłaty dywidendy. Inwestując w tzw. „dojne krowy” kierujemy się nie tylko wielkością wypłaty dywidendy, ważnym czynnikiem jest też zdolność biznesu operacyjnego do podtrzymania bądź poprawy wyników w przyszłości. Unikamy spółek, które przy wysokiej stopie dywidendy jednocześnie oferują spadek wyników w przyszłości” – komentuje Michał Sikorski Zarządzający subfunduszem BPH Dywidendowy.

Fundusz inwestuje zarówno w polskie, jak i zagraniczne spółki dywidendowe, notowane na rynkach Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Turcji oraz USA. W przypadku polskiego rynku Zarządzający inwestuje w spółki, znajdujące się w szczególnym momencie historii, które po zakończeniu procesów inwestycyjnych toczących się przez kilka ostatnich lat, zwiększają obłożenie mocy produkcyjnych oraz wyniki, redukują zadłużenie, a rosnącą część wolnych przepływów pieniężnych przeznaczają na wypłatę dywidendy.

Dochód z subfunduszu wypłacany jest w formie przelewu na rachunek bankowy Uczestnika gdy kwota dochodów należnych Uczestnikowi z tytułu posiadania jednostek subfunduszu wynosi co najmniej 100 złotych albo dodatkowych jednostek uczestnictwa, w przypadku gdy kwota dochodów należnych Uczestnikowi wynosi mniej niż 100 złotych.

Zastrzeżenia prawne:
Połączenia z infolinią 801 350 000 wg taryfy operatora. Niniejszy dokument został przygotowany przez BPH TFI SA (BPH TFI) zgodnie ze stanem na 31.07.2017 r. Materiał ma charakter promocyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Subfundusz BPH Dywidendowy jest subfunduszem wydzielonym w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego. Prezentowane wyniki Subfunduszu są wynikiem osiągniętym w podanym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki BPH Dywidendowy stanowią historyczną zmianę wartości jednostek uczestnictwa funduszu w okresie od 29.07.2016-31.07.2017. Źródło danych: www.bphtfi.pl/wykresy Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi danego Subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz. Ze względu na skład portfela wartość aktywów netto danego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością – należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału.
W Prospekcie Informacyjnym zamieszczone są informacje o czynnikach ryzyka powodujących, że Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. BPH TFI rekomenduje zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie funduszy, w tym z opisem czynników ryzyka oraz wskazaniem opłat manipulacyjnych, opisanych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Tabeli Opłat, dostępnych w siedzibie BPH TFI, u Dystrybutorów lub na www.bphtfi.pl. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów każdego z subfunduszy w papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należące do OECD, wskazane w Prospekcie, inne niż Rzeczpospolita Polska. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów wskazanych w Prospekcie subfunduszy w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należące do OECD, wskazane w Prospekcie, inne niż Rzeczpospolita Polska. Aktualne informacje finansowe dotyczące Funduszu oraz Subfunduszy dostępne są na stronie internetowej www.bphtfi.pl. Opracowanie niniejsze nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Opracowanie niniejsze nie stanowi również usługi doradztwa finansowego lub inwestycyjnego, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi BPH TFI. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu, BPH TFI nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie BPH TFI mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. BPH TFI, jego pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące i stowarzyszone z BPH TFI nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie niniejszego dokumentu, w szczególności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.
BPH TFI jest podmiotem zarządzającym portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000002970; kapitał zakładowy: 23 456 525,00 PLN, w pełni opłacony; NIP: 527-21-53-832, REGON: 013083243.


[1] W dniu 13 marca 2017 r. BPH TFI podjęło decyzję o wypłacie uczestnikom Subfunduszu BPH Dywidendowy pierwszej "dywidendy" (wypłacie dochodów) w wysokości 6,10 zł na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu. Dochód został wyliczony i wypłacony zgodnie z prospektem informacyjnym subfunduszu dostępnym na stronie.

[2] Niższa zmienność wyników - na podstawie porównania ryzyka mierzonego odchyleniem standardowym miesięcznych stóp zwrotu indeksu spółek dywidendowych rynku amerykańskiego S&P 500 Dividend Aristocrats Total Return oraz indeksu szerokiego rynku akcji S&P 500 Total Return w latach 2006-2016. Opracowanie własne BPH TFI na podstawie danych serwisu Bloomberg według stanu na dzień 30.06.2017.  Poziom ryzyka określa możliwą zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu i wynika ze stosowanej przez subfundusz polityki inwestycyjnej. Nie jest on tożsamy ze wskaźnikiem zysku do ryzyka subfunduszu, który wyznaczany jest zgodnie z Załącznikiem 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013, poz. 673).

[3] Wysoka atrakcyjność dywidend - na podstawie porównania średniej ważonej kapitalizacją giełdową stopy dywidendy w 2016 r. dla wszystkich spółek wypłacających dywidendy notowanych na GPW w Warszawie S.A. oraz średniego oprocentowania depozytów gospodarstw domowych (dla nowych umów) z terminem powyżej 6 m-cy do 1 roku włącznie obowiązującego w grudniu 2016 r. według danych NBP. Opracowanie własne BPH TFI S.A. na podstawie danych GPW w Warszawie S.A. oraz NBP według stanu na dzień 29.06.2017.

[4] DY – Dividend Yield


TAGI:

BPH TFIfundusze akcji dywidendowychMichał Sikorski

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

13.07.2018
↑ na górę