SKOK Rynku Pieniężnego - z charakterem
30.06.2017 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 30 czerwca 2017 r.

Fundusz: SKOK FIO Rynku Pieniężnego

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: pozostałe

Rating: Rating dla funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego - 3 gwiazdki
Nasza opinia
Charakterystyka produktu
SKOK Rynku Pieniężnego to jedna z nielicznych propozycji krajowych towarzystw w postaci funduszu rynku pieniężnego. Obecność produktu w ofercie Altus TFI jest pokłosiem przejęcia przez ten podmiot TFI SKOK na początku 2015 r. Jeśli zaś chodzi o samą formułę działania funduszu rynku pieniężnego, to jest ona dość precyzyjnie regulowana literą prawa. Zdefiniowano między innymi maksymalny średnioważony okres zapadalności lokat - ramy duration zamykają się w restrykcyjnym limicie 90 dni, a zarządzający (Remigiusz Zalewski) nie może poszukiwać stopy zwrotu z zagranicznych papierów. W konsekwencji za trzon portfela z definicji odpowiadać mają krajowe obligacje skarbowe, instrumenty wyemitowane przez wiarygodne kredytowo instytucje oraz depozyty bankowe, dla których co do zasady produkt ma być konkurencją. Porównywalne z nimi mają być nie tylko wyniki, ale i poziom ponoszonego ryzyka – produkt skierowany jest bowiem do klientów poszukujących możliwie wysokiego bezpieczeństwa. Chociaż katalog instrumentów wykorzystywanych w funduszach rynku pieniężnego jest ograniczony, to praktyka pokazuje, że osiągane wyniki i samo podejście do konstrukcji portfela może być znacznie odmienne. Poparciem tego stwierdzenia jest zestawienie z rywalem w postaci PKO Rynku Pieniężnego.
 
Opinia Analiz Online
Jeżeli chodzi o wyniki, to minione pół roku zaliczyć można do wyjątkowo udanych. Od początku stycznia klienci zyskali +1,48%, podczas gdy w konkurencyjnym produkcie są „na plusie” +1,07%. Chociaż nominalnie te dwie wartości wydawać się mogą równie niewielkie, to jednak mając na uwadze środowisko rekordowo niskich stóp procentowych, osiągnięta przewaga wyraża niemalże połowę wyniku rywala. Warty podkreślenia jest fakt, że w roku bieżącym stopa zwrotu przewyższa także przeciętny wynik w grupie produktów gotówkowych i pieniężnych, w przypadku których swoboda w zarządzaniu środkami jest znacznie większa. Dla dłuższego, 24 miesięcznego okresu, różnice się nie są już tak wyraźne. Osiągnięte stopy zwrotu wyniosły odpowiednio +2,64%, +2,71% oraz +3,07%. Wyniki to jedna strona medalu, drugą jest ryzyko. Jeżeli rozpatrywać je przez pryzmat skali możliwych miesięcznych spadków, to jest ono w tym przypadku wyższe i wynika wprost z odmiennej konstrukcji portfela. W SKOK Rynku Pieniężnego na koniec grudnia 2016 r. obligacje Skarbu Państwa odpowiadały za blisko 85% aktywów netto. W konkurencyjnym produkcie ważyły nieproporcjonalnie mniej, bo 46,5%. Chociaż jeśli chodzi o ryzyko kredytowe są one najbezpieczniejszymi możliwymi instrumentami, to jednak w słabszych momentach znaczna skala spadków rynkowych notowań potrafi wyraźnie wpłynąć na wartość jednostki i skonsumować lwią część rocznego wyniku. Jaskrawym przykładem wpływu czynników rynkowych na stopy zwrotu jest sytuacja z listopada minionego roku, kiedy w skali miesiąca notowania funduszu spadły o -0,43%, oraz maja bieżącego roku, kiedy odnotowano zysk w wysokości +0,46%. Rywal w analogicznych okresach stracił -0,16% oraz był +0,25% „na plusie”.  
 
Uzasadnienie oceny
Mając na uwadze fakt, że jest to produkt kierowany do bardzo specyficznego inwestora odnosimy się do skali spadków negatywnie – chociaż należy zaznaczyć, że w tym konkretnym przypadku zostały odpracowane już w następnym miesiącu. Sceptycznie odnosimy się do kosztów, jakimi obciążane są wpłacane środki. Klienci muszą się liczyć z opłatą za zarządzanie w wysokości 1,10% w skali roku, podczas gdy w konkurencyjnym rozwiązaniu jest to 0,90%. Chociaż nie sposób przejść obojętnie obok relatywnie wysokich wyników w roku bieżącym, które z naddatkiem zrekompensowały opłatę, to jednak wysokie koszty są charakterystyką produktu. Obciążają one wynik inwestora zawsze, niezależnie od zawirowań rynkowych, co w środowisku rekordowo niskich stóp jest szczególnie istotne. Przy zastrzeżeniu wyżej wymienionych minusów, ostatecznie utrzymujemy naszą dotychczasową neutralną notę w postaci 3 gwiazdek.

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

Altus TFIfundusze gotówkowe i pieniężne PLN rynku pieniężnegoratingi i analizy funduszy

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę