BPH Pieniężny - konsekwentnie, lecz z przeszkodami
12.05.2017 | Marcin Różowski, Katarzyna Czupa

Data analizy: 12 maja 2017 r.

Fundusz: Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy)

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) - 4 gwiazdki
Nasza opinia
Charakterystyka produktu
BPH Pieniężny to względnie młody produkt na rynku, który powstał w 2014 r. jako alternatywne rozwiązanie dla funduszu BPH Skarbowy. Od starszego brata różni go bardziej elastyczna strategia inwestycyjna. Jednym z filarów są papiery korporacyjne, które dzięki oprocentowaniu wyższemu od obligacji skarbowych zwiększają ogólną rentowność portfela. Chociaż  w części korporacyjnej dominują papiery denominowane w polskim złotym, kapitał lokowany jest także w papiery wycenianych w twardych walutach – udział aktywów w euro oraz dolarze wynosi niezmiennie kilka procent. Warto nadmienić, że ryzyko walutowe jest w całości zabezpieczone. Udział papierów korporacyjnych w aktywach netto oscyluje obecnie w granicach 30%. Tradycyjnie był on o ok. 10 pkt. proc. wyższy, jednak w związku z zaostrzeniem limitów w zakresie płynności portfela konieczne było jego zmniejszenie. Jest to wynik zmian w systemie dystrybucji produktów BPH TFI – na skutek transakcji przejęcia przez Alior, bank BPH stał się dystrybutorem zewnętrznym. Osiągnięcie wartości dodanej ma zapewnić również aktywne zarządzanie ryzykiem stopy procentowej – duration portfela jest ograniczone do 1,5 roku, a nie jak to standardowo bywa do roku. Zarządzający aktywnie pozycjonuje portfel na krzywej rentowności, a odnoszenie korzyści umożliwia zawieranie zakładów z wykorzystywaniem instrumentów pochodnych, w tym przede wszystkim kontraktów IRS (ang. interest rate swap). Pewnym wsparciem dla wyników może być także okazyjne stosowanie dźwigni finansowej. Konsekwentna realizacja tak skonstruowanej strategii inwestycyjnej stanowi podstawę istotnej przewagi konkurencyjnej nie tylko w stosunku do siostrzanego funduszu, ale także innych rozwiązań w grupie. Istotną zaletą funduszu jest również relatywnie niski koszt stały zarządzania, który wynosi  0,8%  (średnia to 0,9%). 
 
Opinia Analiz Online
Miniony rok nie należał dla funduszu do udanych. Wypracowane wyniki zostały nadwątlone na skutek pogorszenia się sytuacji finansowej spółki Action S.A. W związku z objęciem emitenta postępowaniem sanacyjnym zdecydowano się na dokonanie odpisów aktualizujących inwestycję do ok. 30% jej wartości. Stopom zwrotu zaciążył również spadek udziału obligacji korporacyjnych, co jest efektem wspomnianych wyżej zmian w systemie dystrybucji. Przy nie najlepszej koniunkturze na rynku długu skarbowego zmiana ta utrudniła ostatnimi czasy rywalizację z konkurencją. Zarządzający podjął również decyzję o sprzedaży obligacji tureckiego banku. W związku z tym, że nie wprowadził żadnej alternatywy dla tych papierów, portfel stracił możliwość odnoszenia korzyści z ekspozycji na aktywa zagraniczne.

Uzasadnienie oceny
BPH Pieniężny to rozwiązanie, którego istotnym atutem jest aktywny sposób zarządzania. Efektem wielowymiarowości podejmowanych działań inwestycyjnych jest wysoka konkurencyjność funduszu na tle grupy. Przewaga wyników osiąganych przez BPH Pieniężny nad średnią (od początku jego działalności do końca kwietnia br.) oscyluje w granicach 0,8 pkt. proc. Biorąc pod uwagę to, że produkty gotówkowe i pieniężne charakteryzują się niewielkimi różnicami w wynikach, stanowi to spore osiągnięcie. Chociaż minione miesiące upłynęły pod znakiem słabszej passy, w naszej ocenie obrana strategia powinna umożliwić funduszowi powrót na ścieżkę ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Pozytywnie należy ocenić również planowane rozszerzenie spektrum inwestycyjnego o ETF-y na wybrane zagraniczne rynki długu. Niewątpliwą zaletą funduszu jest również relatywnie niska opłata stała za zarządzanie.  W związku z tym podtrzymujemy naszą ocenę dla produktu na poziomie 4 gwiazdek. 

Katarzyna Czupa, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

BPH TFIfundusze pieniężne i gotówkoweratingi i analizy funduszy

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę