Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - bez wizy za ocean
16.02.2017 | Marcin Różowski, Paweł Gruber

Data analizy: 16 lutego 2017 r.

Fundusz: Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)

Segment: mieszane zagraniczne

Grupa: zrównoważone

Rating: Rating dla funduszu Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) - 3 gwiazdki
Nasza opinia
Rynek amerykański to kierunek dość powszechny w grupie funduszy akcyjnych. Wśród rozwiązań mieszanych znaleźć można jednak tylko jednego przedstawiciela. Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego – bo o nim mowa – to produkt dedykowany instrumentom z USA (ok. 80% aktywów) lub z innych państw, ale denominowanych w amerykańskim dolarze. Ma on formułę funduszu funduszy (ang. fund of funds, FoF), co oznacza, że w portfelu znajdują się jednostki uczestnictwa innych produktów – w tym wypadku rozwiązań znajdujących się w ofercie Pioneer Global Asset Management. Struktura polskiego funduszu jest niezmienna od ponad 6 lat. Ekspozycja na akcje wynosi ok. 55%, a na instrumenty dłużne ok. 35%. Pozostałe 10% to gotówka i depozyty. Skład portfela jest więc bardzo bliski kompozycji benchmarku funduszu. Z uwagi na inwestycje w amerykańskim dolarze, klienci Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego mogą być narażeni na ryzyko walutowe (nie jest ono zabezpieczane). Co jednak istotne, mają oni możliwość inwestycji zarówno w jednostki w złotym, jak i amerykańskim dolarze. W tym drugim przypadku ryzyko walutowe wystąpi jednak jedynie w przypadku ewentualnej zamiany gotówki na złote. Inwestując w jednostkę w złotym należy mieć na uwadze, że na wyniki duży wpływ mogą mieć zmiany kursu USD/PLN. W obydwu wariantach kluczowym czynnikiem determinującym wyniki jest jednak koniunktura na amerykańskim rynku akcji. Największy wpływ mają emitenci o dużej kapitalizacji, giełdowe średniaki – nieco mniejszy. Co istotne, zarządzający akcyjnymi funduszami źródłowymi podejmują dość duże zakłady z rynkiem – udziały poszczególnych spółek z ich portfeli czasami bardzo wyraźnie odchylają się od struktury benchmarków. Rezultaty ich starań są jednak raczej negatywne – uwzględniający m.in. efekty selekcji parametr alfa w horyzoncie 3 lat jest ujemny w przypadku wszystkich 4 akcyjnych funduszy źródłowych. Ich ogólną łączną ocenę z punktu widzenia wyników i ryzyka, na podstawie opinii zagranicznej firmy analitycznej można określić jako „średnia plus”.
 
Część dłużna portfela Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, stanowiąca nieco ponad 1/3 aktywów, to cały czas te same 3 fundusze skupione niemal wyłącznie na długu korporacyjnym. Sumarycznie ryzyko kredytowe można określić jako relatywnie niskie – gros ekspozycji to instrumenty o ratingu inwestycyjnym (ang. investment grade). Wyraźnie mniejszy udział ma dług wysokodochodowy (high yield). Istotnym czynnikiem w przypadku funduszy skupionych na obligacjach jest też ryzyko stopy procentowej. W przeciwieństwie do instrumentów emitowanych w Polsce ich oprocentowanie jest stałe, co implikuje znacznie silniejszą reakcję ich cen na zmiany stóp procentowych. Szacowane przez nas średnioważone duration części dłużnej Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego jest jak na polskie standardy wysokie (ok. 3,6 roku). Łączna ocena ilościowa funduszy dłużnych (w porównaniu do akcyjnych) jest natomiast pozytywna – wyraźnie powyżej przeciętnej.
 
Jedynym sensownym punktem odniesienia do oceny wyników produktu Pioneer Pekao TFI wydaje się benchmark funduszu. W takim kontekście wyniki jednostki w USD należy ocenić jako co najwyżej przeciętne (systematycznie nieco niższe od benchmarku). Natomiast jednostka w złotym w minionych latach wyraźnie odchylała się od stóp zwrotu wzorca (w USD), co w naszej opinii trafnie obrazuje wymierny wpływ ryzyka walutowego na osiągane wyniki. Potwierdzeniem tego może być także wyższy wskaźnik SRRI dla jednostki w PLN, wynoszący 5/7 (ryzyko wyższe od przeciętnego), a dla jednostki w amerykańskim dolarze 4/7 (przeciętne ryzyko). Na wspomnienie – choć w negatywnym świetle – zasługuje też kwestia kosztów związanych z inwestycją. Te, zarówno w kontekście opłaty za nabycie jednostek, jak i zarządzanie, są w naszej opinii za wysokie i nieuzasadnione pasywnym charakterem zarządzania portfelem Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego. Ostatecznie, wobec braku niemal jakichkolwiek zmian w stosunku do naszej poprzedniej analizy funduszu, podtrzymujemy dotychczasową ocenę na poziomie 3 gwiazdek.

Paweł Gruber, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

Bartosz Częścikfundusze mieszane zagraniczne zrównoważoneratingi i analizy funduszy

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę