Investor Zrównoważony - globalna selekcja kluczem do sukcesu

20.05.2016 | Marcin Różowski, Paweł Gruber

Data analizy: 20 maja 2016 r.

Fundusz: Investor Zrównoważony (Investor FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: zrównoważone

Rating: Rating dla funduszu Investor Zrównoważony (Investor FIO) - 5 gwiazdek
Regularność wyników na poziomie pierwszego kwartyla grupy to niewątpliwie nie lada osiągnięcie w wykonaniu zarządzającego funduszem inwestycyjnym. Takimi dokonaniami może jednak pochwalić się Maciej Chudzik – menedżer Investor Zrównoważony. Od momentu przejęcia opieki nad portfelem (II półrocze 2012 r.) stopy zwrotu w kolejnych latach (2013, 2014 oraz 2015) były w gronie 3 najbardziej zyskownych produktów z grupy polskich mieszanych zrównoważonych. Z kolei sumaryczna nadwyżka nad średnią od końca 2012 roku to ponad +30 pkt proc. Do takich rezultatów w największej mierze przyczyniła się wykorzystywana przez zarządzającego znacząca swoboda w budowie akcyjnej części portfela (w praktyce jest to niemal kopia Investor Akcji, zarządzanego również przez Macieja Chudzika) oraz trafna selekcja spółek z rynków globalnych. Chociaż komponentem udziałowym benchmarku funduszu jest w 55% indeks WIG20, to zgodnie z przyjętą strategią, w praktyce nie stanowi on wyznacznika. W efekcie obserwowanego od końca 2013 roku marazmu, a następnie słabości warszawskiej GPW, znaczącą większość akcji (historycznie nawet ponad 2/3), stanowiły te wyemitowane przez firmy zagraniczne. W ich doborze nie ma wewnętrznych barier w postaci ograniczenia maksymalnej wagi, czy wykluczania określonych sektorów lub państw. Walorów z polskiej giełdy stanowiących u konkurentów większość części udziałowej, w portfelu akcyjnym Investor Zrównoważony może być zatem równie dobrze 0, jak i 100% (w praktyce dominują instrumenty z europejskich rynków rozwiniętych). Kluczowym kryterium wyboru konkretnych papierów jest potencjał do ponadprzeciętnego wzrostu ich cen. Z uwagi na niemal całkowite skupienie na globalnej selekcji, jako głównym źródle przewagi konkurencyjnej i dodatkowej stopy zwrotu, ryzyko walutowe związane z instrumentami denominowanymi w walutach innych niż złoty jest w całości zabezpieczane.
 
Część dłużna funduszu stanowi z kolei odzwierciedlenie portfela Investor Obligacji. Swój częściowy udział w sukcesie Investor Zrównoważony mają zatem również jego zarządzający (aktualnie jest to Mikołaj Stępniewski). Struktura części dłużnej funduszu mieszanego to obecnie ok. 60% instrumentów skarbowych (głównie polskich) i ok. 40% obligacji korporacyjnych, choć historycznie udział tych ostatnich był często o ponad 10 pkt proc mniejszy. Mamy więc do czynienia z połączeniem nastawienia na potencjał wynikający z podejmowania zarówno ryzyka stopy procentowej (dług skarbowy), jak i kredytowego (dług komercyjny). W kontekście pierwszego z wymienionych obszarów ramy parametru duration to od ok. 2 do 5 lat. Jeśli chodzi natomiast o portfel obligacji przedsiębiorstw to według naszych szacunków jego rentowność na tle konkurentów jest przeciętna. Charakteryzuje go natomiast szeroka dywersyfikacja – udział długu poszczególnych emitentów w aktywach netto jest bardzo niski.
 
Pomimo faktu, że sposób zarządzania częścią dłużną jest nastawiony na realne poszukiwanie dodatkowej stopy zwrotu, o wynikach, ryzyku i efektywności Investor Zrównoważony decyduje część akcyjna. Tę zaś należy ocenić wysoko, choć warto nadmienić, że nie każdemu klientowi może odpowiadać możliwość budowania tak znaczącej ekspozycji na instrumenty zagraniczne, skutkującej niską korelacją stóp zwrotu z polskim rynkiem. Z kolei inwestorzy szukający zysku niezależnie od geografii, niewątpliwie powinni być usatysfakcjonowani dotychczasowymi rezultatami - wyniki i efektywność (relacja dodatkowego zysku do ryzyka) w porównaniu do konkurentów są wyraźnie lepsze. Jednocześnie swoboda zarządzającego w budowie portfela i udowodniona wysoka skuteczność selekcji spółek stanowią silną stronę produktu. Ostatecznie podnosimy zatem rating do maksymalnych 5 gwiazdek.

Paweł Gruber, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze mieszane polskie zrównoważoneMaciej Chudzikratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę