Legg Mason Strateg - nieszablonowa alokacja strategiczna

02.02.2016 | Marcin Różowski, Paweł Gruber

Data analizy: 02 lutego 2016 r.

Fundusz: Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: aktywnej alokacji

Rating: Rating dla funduszu Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) - 3 gwiazdki
Legg Mason Strateg to jeden z bardziej niestandardowo zarządzanych funduszy w porównaniu nie tylko do grona mieszanych aktywnej alokacji, ale i całego rynku. Jego unikalność polega na tym, że podczas gdy menedżerowie konkurencyjnych rozwiązań płynnie zmieniają alokację w akcje i obligacje w ramach dopuszczalnego przedziału od 0 do nawet 100%, w produkcie Legg Mason TFI przewidziane są tylko dwa określone poziomy. Struktura portfela zakłada bowiem albo 75% instrumentów udziałowych i 25% dłużnych, albo odwrotnie. Kluczowy dla alokacji jest potencjał, jaki zarządzający widzą na rynku akcji. Jeśli jego perspektywy są negatywne, portfel przybiera bardziej defensywny charakter. Z taką właśnie zmianą mieliśmy do czynienia we wrześniu ubiegłego roku. Po raz pierwszy od uruchomienia funduszu (lipiec 2011 r.) to obligacje stanowią obecnie większość aktywów, a to bezpośrednio przekłada się na ograniczenie zmienności stóp zwrotu. Co jednak istotne, pomimo że z punktu widzenia struktury instrumenty te odgrywają w tym momencie główną rolę, to jednak ich realny wpływ na ostateczną efektywność funduszu nie jest tak duży. Jest tak, ponieważ ryzyko stopy procentowej części dłużnej ma być utrzymywane na relatywnie niewysokim poziomie. Do portfela trafiają obligacje (skarbowe) o terminie zapadalności od 1 do 3 lat, co w znaczącym stopniu ogranicza wartość parametru duration. Jednocześnie zarządzający nie przewidują inwestycji w zagraniczne obligacje skarbowe, czy nawet polskiego Skarbu Państwa emitowane w walutach innych niż złoty. Nie ma też miejsca na instrumenty korporacyjne, co z jednej strony eliminuje ryzyko kredytowe, jednak z drugiej obniża rentowność części dłużnej. W efekcie inwestorzy nie powinni spodziewać się, że będzie ona zauważalnie wpływać na osiągane stopy zwrotu.
 
Nawet pomimo znaczącego ograniczenia udziału, realny wpływ na wyniki cały czas ma natomiast część akcyjna. Cechuje ją wysoka koncentracja – na liście lokat figuruje przeważnie ok. 30 walorów – co w istotnym stopniu zwiększa znaczenie selekcji. W procesie tym zarządzający stosują podejście bottom-up, w ramach koncepcji inwestowania w wartość, przy czym skupiają się głównie na płynnych, dużych spółkach z indeksu WIG20. W efekcie wyniki Legg Mason Strateg w większym stopniu niż u konkurentów zależą od koniunktury właśnie tych emitentów. Relatywnie mniejsze znaczenie (w ostatnich miesiącach mniej niż 10% części akcyjnej) mają walory zagraniczne – najczęściej z Europy Środkowo-Wschodniej. W ich przypadku również preferowane są te o wysokiej kapitalizacji.
 
Ocena wyników inwestycyjnych funduszu na tle konkurentów w średnim okresie wypada co najwyżej przeciętnie. Z wysokimi zyskami w 2013 wyraźnie kontrastują gorsze rezultaty z kolejnych 12 miesięcy i bardzo słabe wyniki osiągnięte w roku 2015. W relacji do średniej dla grupy produkt traci -3,9 pkt proc. w horyzoncie roku, jednak w okresie 3 lat jego przewaga wynosi +1,5 pkt proc. (trzeba jednak zauważyć, że średnia w dłuższym terminie jest w znaczącym stopniu zaniżana przez notowania jednego z funduszy). Odnośnie najnowszej historii można wspomnieć, że w dużej mierze jest ona efektem nastawienia na największe spółki z warszawskiej GPW. Jest to istotne o tyle, że w ubiegłym roku dotknęła je silna przecena, głównie na skutek zapowiedzi i późniejszego wdrażania kluczowych dla wielu z nich zmian legislacyjnych. Ostatnie 2 miesiące to z kolei wyraźne ograniczanie strat, w następstwie wspomnianego zmniejszenia alokacji w akcje. Wystarczy wspomnieć, że spadek jednostki w grudniu i styczniu był mniejszy od konkurentów aż o +3,5 pkt proc. Nadal jednak efektywność produktu mierzona parametrem information ratio (dodatkowy zysk ponad średnią w grupie stopę zwrotu, do jej zmienności) jest niska w krótkim (1 rok) i neutralna w dłuższym (3 lata) horyzoncie. Potencjalną przewagą funduszu nad konkurencją może jednak okazać się scenariusz ponownej zmiany nastawienia zarządzających w sytuacji wzrostów cen akcji. Skokowy wzrost ich udziału do 75% w przypadku bardziej zachowawczej reakcji konkurentów może wywołać krótkoterminową nadwyżkę stopy zwrotu nad średnią. Ostatecznie zdecydowaliśmy się pozostawić ocenę produktu bez zmian. 3 gwiazdki to według nas nota, która trafnie podsumowuje kluczowe silne i słabe strony produktu, jak i stojące przed nim szanse i zagrożenia.

Paweł Gruber, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze aktywnej alokacjiratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę