Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Open Finance Obligacji - twarde lądowanie po udanym początku

10.09.2015 | Marcin Różowski, Ewa Bartosiak

Data analizy: 10 września 2015 r.

Fundusz: Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) (w likwidacji)

Segment: dłużne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) (w likwidacji) - 2 gwiazdki
Jako jeden z relatywnie niedawnych debiutantów na polskim rynku wspólnego inwestowania, Open Finance Obligacji jest przykładem klasycznego rozwiązania dłużnego o uniwersalnej, „czystej” strategii inwestycyjnej. Należy przez to rozumieć, że opiera się ona przede wszystkim na odpowiednim pozycjonowaniu portfela na polskiej krzywej rentowności, podczas gdy inne, rzadziej stosowane wśród konkurentów z grupy instrumenty tutaj mają tym bardziej marginalne znaczenie. W sprawozdaniach nie doszukamy się chociażby obligacji zagranicznych, które mogą być jednak bazowym instrumentem w zabezpieczających kontraktach futures, sporadycznie pojawiających się na liście lokat funduszu. Szersze zastosowanie derywatów lub dźwigni finansowej, choć w pewnych sytuacjach użyteczne, również nie jest dla zarządzającego (Romana Skórki) kluczowym obszarem w wypracowywaniu wyniku dla klienta. Nie należy interpretować tych faktów jako wadę produktu samą w sobie, która mogłaby eliminować możliwość osiągania konkurencyjnych wyników – naturalnym dla polskiego funduszu dłużnego jest, że to zmiany cen obligacji Skarbu Państwa w głównej mierze determinują jego rezultaty. Niemniej jednak dużo mniej optymistycznie na ocenę produktu rzutuje to, że mimo hossy na obligacjach skarbowych trwającej poprzez cały miniony rok aż do początku obecnego, partycypował on w niej w bardzo ograniczonym stopniu. W konsekwencji strata do średniego wyniku w grupie wyniosła prawie -3 pkt proc., a do benchmarku (100% Citigroup Poland Government Index) ok. -6,3 pkt proc. Bezpośrednią przyczyną słabszych rezultatów był dość defensywny stosunek do ryzyka stopy procentowej, na podejmowaniu którego w większej skali skorzystały rozwiązania o dłuższym duration - czy to z racji ich generalnie bardziej „agresywnej” formy, czy też trafnej prognozy dobrej koniunktury rynku długu, która dla wielu inwestorów okazała się zaskoczeniem. Ograniczona skala zakładów z rynkiem w Open Finance Obligacji nie przekłada się jednak jak dotąd na poprawę wyników w odmiennym do opisanego środowisku spadających cen obligacji po styczniu 2015 r. W stosunku do rywali wciąż wypadają one na niekorzyść funduszu. Taki obraz produktu może sugerować opóźnioną reakcję na zmiany warunków rynkowych w porównaniu do konkurencji. Niemniej jednak istotną konkluzją jest to, że trudno obecnie podtrzymywać kredyt zaufania udzielony w poprzednim Ratingu, mimo już wtedy słabych rezultatów w hossie. Wcześniej przemawiała za tym krótka historia funduszu, niewystarczająca do jednoznacznej oceny osiąganych wyników poniżej przeciętnej. Ich słabość w kolejnych 12 miesiącach podważa jednak tezę, jakoby sytuacja ta miała być tylko przejściowa.
 
Aby w pełni oddać podejście do budowy portfela w Open Finance Obligacji trzeba też wspomnieć o charakteryzującym go dość stabilnym, ponad 20% udziale obligacji korporacyjnych. Chociaż to nie im należy przypisywać decydującą rolę dla wyniku produktu, na ich istotność wpływa względnie wysoki poziom rentowności (blisko 300 pb. ponad stawkę WIBOR). Niestandardowa kompozycja tej części portfela, odbiegająca od typowej struktury ze znaczną dominacją papierów bankowych, z którą można się spotkać w przypadku wielu konkurencyjnych produktów, niewątpliwie pozytywnie wyróżnia rozwiązanie Open Finance TFI. Jednocześnie dywersyfikacja emitentów nieskarbowych jest na tyle duża, że pod względem udziału w aktywach funduszu tylko nieliczni z nich przekraczają próg 1%. Nie zmienia to jednak wniosku, że podwyższone ryzyko kredytowe części korporacyjnej nie powinno być lekceważone – w 2014 r. zmaterializowało się ono dla inwestycji w WZRT Energia S.A., o czym wspominaliśmy w poprzednim Ratingu. Atut w postaci rentownego portfela obligacji przedsiębiorstw (poza ryzykiem z tym związanym), pozostaje mimo wszystko w cieniu słabości części skarbowej portfela. W rezultacie tworzony na podstawie wskaźnika efektywności zarządzania information ratio (IR) ranking funduszu od 12 miesięcy nie wykracza ponad ocenę 2a (czyli poniżej przeciętnej w 5-stopniowej skali). W pewnej mierze taki stan rzeczy może być konsekwencją nastawienia na wysoki poziom bezpieczeństwa produktu, w odpowiedzi na oczekiwania inwestorów towarzystwa (głównie klient bankowy). Abstrahując jednak od tego, fundusz nie spełnił ani swej podstawowej roli, jaką jest zapewnienie przyzwoitego udziału w hossie na papierach skarbowych, ani równie (lub jeszcze bardziej) istotnej funkcji zapewnienia ochrony kapitału na spadkowym rynku obligacji. Z tych przyczyn uważamy, że podtrzymywanie neutralnej jak dotąd oceny dla Open Finance Obligacji nie znajduje obecnie uzasadnienia i obniżamy ją do 2 gwiazdek.

Ewa Przygodzka, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze dłużneobligacje skarboweratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę