Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych - uporządkowane podejście do ryzyka

31.08.2015 | Michał Duniec, Ewa Bartosiak

Data analizy: 31 sierpnia 2015 r.

Fundusz: Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: korporacyjne

Rating: Rating dla funduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) - 4 gwiazdki
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych jest kolejnym przykładem rozwiązania, w którym zmiany wynikają z podjętej przez towarzystwo systematyzacji oferty. Obejmują one stopniowe eliminowanie z portfela produktu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestujących w obligacje zamienne (na skalę globalną), które były dotychczas jego charakterystycznym elementem. Już z końcem 2014 r. udział tychże instrumentów zmalał z poziomu sięgającego ponad 20% aktywów netto jeszcze pół roku wcześniej do ok. 12,5%. Z jednej strony dokonując takiej modyfikacji zarządzający pozbywają się komponentu, który w długiej perspektywie może stanowić źródło solidnego, dodatkowego zysku. Działoby się tak w przypadku dobrej koniunktury na światowych giełdach papierów udziałowych, gdyż wyceny obligacji zamiennych z racji możliwej konwersji na akcje podlegają wtedy zwyżkom. Celem zaś, który przyświecał opisywanej reorganizacji portfela, jest obniżenie zmienności jednostki, jak dotąd jednej z wyższych w grupie (mierzonej odchyleniem standardowym). Stopień, w jakim posiadanie obligacji zamiennych może przekładać się na wahania notowań dobrze ilustruje porównanie stóp zwrotu fundusz na tle odrębnego, nowego rozwiązania, jakim od listopada 2014 r. jest Aviva Investors Obligacji Zamiennych. W ciągu kilku dni turbulencji giełdowych, wywołanych sytuacją w Chinach (21-24 sierpnia br.), stracił on ponad -1,8%, zaś Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych tylko -0,1%. Obecnie inwestycję w ten fundusz, właśnie dzięki zmianie struktury portfela, można traktować jako wyraźnie bezpieczniejszą niż wcześniej. Naturalnie znajdzie to również przełożenie na stopy zwrotu, ale tegoroczne rezultaty jak dotąd pozwalają odrzucić tezę, jakoby ich konkurencyjność miała istotnie spaść (wynik w końcówce sierpnia to +1,8% versus +1,5% dla średniej w grupie) .
 
Inną, typową dla portfela Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych cechą jest znaczny udział obligacji przedsiębiorstw zagranicznych oraz długu polskich firm, emitowanego w EUR lub USD (pomijając inwestycje poprzez fundusze i ETFy na koniec 2014 r. papiery te stanowiły ok. 40% całości aktywów). Obligacje denominowane w walutach obcych nadal odgrywają ważną rolę w poszukiwaniu dodatkowych okazji inwestycyjnych, które mogą wynikać choćby z różnic w sposobie wyceny dłużnych papierów korporacyjnych na rynku polskim (często dokonywanej tzw. metodą efektywnej stopy procentowej), a na parkiecie europejskim (z wyceną rynkową). Wpływa to naturalnie również na sporą zależność stóp zwrotu funduszu od globalnych nastrojów wobec ryzyka kredytowego – spowodowana jego wzrostem w czerwcu br. przecena papierów eurowych i dolarowych odbiła się na słabszych od średniej wynikach produktu w tamtym okresie, choć 2 miesiące wcześniej była jednym ze źródeł jego przewagi. Należy tu podkreślić, że nabywając obligacje korporacyjne zarządzający oczekują zysków z tytułu kuponów (poziom oprocentowania) i możliwego wzrostu wycen posiadanych papierów pod wpływem spadku ryzyka kredytowego, podczas gdy ryzyko stopy procentowej starają się ograniczać. Z tego powodu w portfelu znajdziemy instrument (Lyxor ETF Daily Double Short Bund (Acc) (EUR)), który ma służyć zmniejszeniu wrażliwości notowań funduszu na zmiany stóp procentowych. Jeśli zaś chodzi o jakość kredytową portfela, to większą jego część stanowią duże, stabilne spółki (banki, spółki paliwowe i energetyczne), choć znaleźć można też mniejsze (jak Can-Pack S.A. czy Unibep S.A.). Pojedynczy udział tych ostatnich jest jednak zazwyczaj marginalny (mniej niż 1% portfela dłużnego) i nie powinien istotnie ważyć na wyniku nawet w wypadku niewypłacalności emitenta. Sumarycznie rzecz biorąc, podejmowane ryzyko rekompensowane jest inwestorom odpowiednio wysokimi stopami zwrotu, dzięki czemu efektywność zarządzania mierzona wskaźnikiem IR znajduje się na ponadprzeciętnym poziomie (rozpatrując okres minionych 3 lat). Co prawda w krótszym horyzoncie inwestor musi liczyć się z możliwością wyników słabszych niż w konkurencyjnych produktach (przykładowo pozycja funduszu z II kwartyla w pierwszej połowie 2014 r. spadła w kolejnym półroczu do ostatniego), ale z perspektywy 2- czy 3-letniej fundusz daje rezultaty lepsze od średniej w grupie (o ponad +1 i +6 pkt proc.). Chociaż wdrażane ostatnio modyfikacje mogą podwyższać stopień bezpieczeństwa inwestycji kosztem wysokości stóp zwrotu, jak dotąd relacja zysku do ryzyka potwierdza nadaną poprzednio ocenę. Stąd też utrzymujemy wcześniejszą, 4-gwiazdkową notę.

Ewa Przygodzka, Michał Duniec
Analizy Online

TAGI:

fundusze dłużne korporacyjneratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę