Światowy trend w Polsce – czyli odpowiedzialne inwestowanie

03.08.2015 | Magdalena Patynowska
Inwestycje Socially Responsible Investment (SRI) łączą osiąganie zysków z troską o kwestie związane z ochroną środowiska, konsumentów, prawa człowieka, czy ładu korporacyjnego. Sprawdzamy krajowe fundusze stosujące tę praktykę

Pojęcie SRI (Socially Responsible Investment) obejmuje kilka selekcji wyróżnionych przez Europejskie Forum ds. Zrównoważonego Inwestowania. Najpowszechniejszym kryterium jest wykluczenie, polegające na unikaniu inwestycji w firmy zajmujące się produkcją substancji uzależniających (alkohol, hazard, czy tytoń). Wyróżniamy także selekcję opartą na inwestowaniu tylko w spółki przestrzegające międzynarodowych norm w zakresie ESG (environmental, social and corporate governance), a także strategię, w ramach której zarządzający do tradycyjnej analizy finansowej dołączają także analizę szans i ryzyk ESG.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Odpowiedzialne inwestowanie nie tylko ma pomagać społeczeństwu i środowisku, lecz także może być źródłem solidnych zysków, zwłaszcza w perspektywie kolejnych lat. Zdaniem niektórych specjalistów, firmy, które stosują zasady zrównoważonego rozwoju, w długim terminie mają szanse na osiągnięcie wyższych zysków – Z punktu widzenia inwestora, przy pomocy tego typu spółek można zbudować portfel z lepszą relacją zysku do ryzyka w porównaniu z szerokim rynkiem -  komentuje George Serafeim, profesor Harvard Business School, który w ostatnim czasie zajmował się badaniami dotyczącymi wpływu praktyk zrównoważonego wzrostu na ceny akcji spółek je stosujących.

W Polsce spółki odpowiedzialne społecznie zgrupowane są w indeksie RESPECT. Obecnie w jego skład wchodzą 24 spółki o najwyższej płynności, czyli te reprezentujące indeksy WIG20, mWIG40 lub sWIG80. Ostateczna liczba firm wyłaniana jest podczas 3 etapów, w ramach których, oprócz kwestii płynności, dokonywana jest ocena praktyk spółki w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego oraz relacji z inwestorami. Weryfikowany jest także poziom dojrzałości firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności. 


Praktyka SRI na całym świecie zdobywa coraz większą popularność, a jak pokazują dane Morningstar, firmy zajmujacej się analizą funduszy inwestycyjnych, aktywa zgromadzone w funduszach tego typu rosną szybciej niż w tradycyjnych produktach. W okresie ostatnich 5 lat środki zgromadzone w funduszach odpowiedzialnych społecznie wzrosły o 59%, do poziomu 72,6 mld USD. W Polsce natomiast, choć sama idea SRI jest dobrze znana, to w praktyce, pod względem stosowania praktyk odpowiedzialności społecznej, daleko nam do krajów Europy Zachodniej. Na krajowym rynku mamy do wyboru 4 rozwiązania spełniające kryteria SRI: Investor Zmian Klimatycznych (Investor SFIO), SKOK Etyczny 1 (SKOK PARASOL FIO), SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) oraz PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy). Aktywa zgromadzone w tych funduszach stanowią zaledwie 1/100 środków zgromadzonych we wszystkich funduszach detalicznych. 


Pod względem wyników najlepiej wypada PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy), który w okresie ostatnich 12 i 36-miesięcy zarobił odpowiednio +13,4% i +55,7%. W przypadku tego funduszu tak wysokie wyniki są zasługą inwestycji m.in. w spółki z dobrze rokującej branży ochrony zdrowia, które dominują w portfelu rozwiązania. Zarządzający koncentruje się także na inwestycjach związanych z energetyką i ochroną środowiska. Jest to jeden z najpopularniejszych produktów akcyjnych. Zgodnie ze stanem na koniec czerwca br. jego aktywa wynoszą 1,27 mld zł, a tylko w pierwszym półroczu br. produkt pozyskał +227 mln zł nowych środków.

Inwestycji w instrumenty emitowane przez podmioty, których działalność ma negatywne skutki społeczne lub jest szkodliwa dla środowiska naturalnego unikają także zarządzający funduszami SKOK Etyczny 1 (SKOK PARASOL FIO) oraz SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO), znajdujących się obecnie pod skrzydłami Altus TFI. W aktywach pierwszego z nich dominujący udział mają obligacje Skarbu Państwa (75%), z kolei SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) to produkt akcyjny, w którego portfelu przeważają spółki największych polskich firm (60%). Pod względem wyników, produkty nie należą do czołowych rozwiązań. W rocznych okresach wyniki SKOK Etyczny 1 (SKOK PARASOL FIO) plasują fundusz w dwóch ostatnich kwartylach stóp zwrotu. Nieco lepiej radzi sobie SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO), który choć w 2013 r. wypracował trzeci najgorszy wynik, to w 2014 r. oraz w pierwszym półroczu br. znalazł się w drugim kwartylu  stóp zwrotu funduszy akcji o uniwersalnej strategii.

Investor Zmian Klimatycznych (Investor SFIO) jest to fundusz, którego aktywa w całości są lokowane w jednostki uczestnictwa zagranicznego DWS Invest Clean Tech. Z kolei do portfela źródłowego dobierane są instrumenty o udziałowym charakterze, wybierane spośród spółek działających w obszarach ograniczenia lub zmniejszania zmian klimatycznych i ich skutków. Podczas 6 lat działalności Investor Zmian Klimatycznych (Investor SFIO) zakończył 4 roczne okresy z ujemnym wynikiem, a łącznie od początku działalności (styczeń 2008) wykazuje stratę na poziomie -27%. Ale już od początku 2015 r. wraz  z nadejściem dobrej passy dla funduszy z obszaru nowych technologii, jego jednostka zyskała +19,3%, co jest jednym z najlepszych wyników na rynku. Pomimo tegorocznych wysokich rezultatów, Investors TFI podjęło decyzję o likwidacji funduszu, w październiku zostanie przejęty przez inne rozwiązanie.

Znacznie większy wachlarz produktów odpowiedzialnych społecznie oferują zagraniczne instytucje.  Polscy inwestorzy mogą nabywać m.in. Allianz Global EcoTrends Share, czy Schroder ISF-Global Climate Change Equity, których jednostki są dostępne w euro, jak i dolarze.  

Magdalena Patynowska
Analizy Online

TAGI:

Altus TFIportfele funduszyTFI PZUTFI SKOK

zobacz także

↑ na górę