Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

KBC Gamma - cała gama zalet

24.07.2015 | Marcin Różowski, Paweł Gruber

Data analizy: 24 lipca 2015 r.

Fundusz: GAMMA (GAMMA Biznes SFIO)

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) - 5 gwiazdek
KBC Gamma, jedno z flagowych rozwiązań KBC TFI, powróciło do dobrej formy, co niewątpliwie może cieszyć coraz liczniejsze grono inwestorów. Po trudnej I połowie 2013 nie ma już śladu, a zarządzający, Bogdan Jacaszek, konsekwentnie realizuje charakterystyczną dla produktu politykę inwestycyjną, która z założenia ma nadawać mu charakter płynnościowy. Właśnie ten fakt skłonił nas niedawno do przeniesienia rozwiązania na powrót do grona funduszy gotówkowych i pieniężnych – wcześniej przez okres minionych prawie 3 lat rywalizował on z produktami długu korporacyjnego. Portfel niezmiennie opiera się na 3 filarach: polskich papierach skarbowych, obligacjach korporacyjnych oraz dłużnych instrumentach komunalnych, które na polskim rynku są znakiem rozpoznawczym funduszy z oferty towarzystwa. W ramach pierwszego z wymienionych filarów – polskich obligacji skarbowych (ok. 30% aktywów netto) - Bogdan Jacaszek aktywnie poszukuje dodatkowej stopy zwrotu. Dopuszczalny przedział ryzyka stopy procentowej mierzony parametrem duration to typowy dla większości rozwiązań gotówkowych i pieniężnych zakres od 0 do 1 roku. Jednak w zależności od prognoz zespołu KBC TFI (w tym zarządzającego) co do trendów na polskim rynku długu Skarbu Państwa, pozycjonowanie na krótkim końcu krzywej może podlegać istotnym (jak dla tej klasy produktu) zmianom. Dla przykładu, w 2014 roku było to ok. 0,7-0,8 roku, podczas gdy w połowie br. wartość duration uległa ograniczeniu nawet poniżej neutralnego poziomu 0,4-0,5 roku. W kontekście papierów skarbowych ważnym elementem jest również dźwignia finansowa (do +30%), której wykorzystanie (tak jak poziom ryzyka stopy procentowej) zależy od prognozowanej koniunktury. W minionym roku, dzięki zastosowaniu obydwu narzędzi, udawało się znacznie silniej od wielu konkurentów zdyskontować kontynuację hossy na tym rynku.
 
Obligacje korporacyjne i komunalne to część portfela, mająca zapewnić jego rentowność ponad WIBOR. Według naszych szacunków na koniec 2014 roku była ona przeciętna w porównaniu do rywali i wynosiła ok. +240 pb. ponad 3-miesięczną stawkę rynku pieniężnego. Wśród papierów przedsiębiorstw (ok. 30%) dominują polskie banki, jednak nie brak także „zwykłych” spółek spoza tego sektora. W tym kontekście warto jednak wspomnieć, że dług większości firm stanowi mniej niż 1,5%, przez co ocena rozproszenia ryzyka kredytowego jest pozytywna. Niewątpliwym novum jest natomiast nabycie papierów denominowanych w euro (Synthos SA). Zarządzający traktuje je jednak niemalże jako tożsame z polskimi, z uwagi na pełne zabezpieczanie ryzyka walutowego. Dzięki temu sumaryczna rentowność (z uwzględnieniem tzw. punktów swapowych z tytułu zabezpieczania) jest atrakcyjna w relacji do długu emitowanego w złotym, przez co ten rodzaj instrumentów może z czasem zyskiwać na znaczeniu. Obligacje komunalne, czyli emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, podobnie jak dwa pozostałe typy instrumentów dłużnych stanowią przeważnie ok. 30% aktywów netto. Ich zaletą jest wyższe (niż w przypadku papierów komercyjnych) bezpieczeństwo kredytowe, jednak pewnym minusem jest istotnie niższa płynność w porównaniu do obligacji skarbowych. Oferują za to wyższe od nich oprocentowanie, co pozytywnie przekłada się na ogólną rentowność portfela. Dość unikalny sposób jego budowy w porównaniu do konkurentów oraz trafne decyzje inwestycyjne sprawiają, że zarządzającemu KBC Gamma udaje się osiągać wyniki lepsze od rywali. W horyzoncie 6 miesięcy nadwyżka nad średnią to prawie +0,4 pkt proc, jednak w dłuższym okresie (1 rok) sięga ona ponad +1,9 pkt proc. Co istotne, stopy zwrotu są przeważnie lepsze od przeciętnych, przez co inwestorzy z większym prawdopodobieństwem mogą spodziewać się wyników wyższych od średniej grupy. Powinni oni jednak mieć świadomość, że mogą one być osiągane przy relatywnie wysokim w porównaniu do rywali zakresie zmienności stóp zwrotu (mierzonego odchyleniem standardowym). Zestawiając to jednak ze wspomnianą zyskownością okazuje się, że fundusz wyróżnia się dodatnią i jedną z wyższych w grupie wartości parametru efektywności Sharpe’a. Oznacza to, że klienci osiągają zyski ponad stopę zwrotu wolną od ryzyka, przy korzystnej relacji do zmienności uzyskiwanych rezultatów. W naszej ocenie KBC Gamma to produkt wysokiej jakości, dedykowany klientom, którym nie wystarczają rozwiązania będące w rzeczywistości tylko bezpieczną „przechowalnią” kapitału. Konstrukcja portfela, jak i sama efektywność zarządzania, niewątpliwie potwierdza taki osąd. Pewnym ograniczeniem dla inwestorów indywidualnych może być jednak minimalny próg inwestycji, który wynosi równowartość aż 40 tys. euro w polskim złotym. Z kolei dla inwestorów instytucjonalnych jest to (zgodnie z obowiązującą do końca 2015 roku promocją) tylko 25 tys. złotych, co może stanowić dodatkowy argument do alokacji nadwyżek gotówkowych firmy. Ostatecznie zdecydowaliśmy o ponownym przyznaniu funduszowi najwyższej oceny 5 gwiazdek.

Paweł Gruber, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

Bogdan Jacaszekfundusze pieniężne i gotówkoweratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę