Dwa sposoby na obsłużenie odkupień w Idea Premium

16.07.2012 | Michał Duniec

Zgodnie z komunikatem zarządu Idea TFI zawieszenie odkupywania środków przez fundusz Idea Premium SFIO jest podyktowane dużą wartością zleceń odkupienia, jakie na przestrzeni ostatnich tygodnii złożyli jego klienci.

Jak wynika z archiwalnej karty funduszu, na koniec grudnia 2011 roku, obligacje Skarbu Państwa stanowiły równowartość 350 mln złotych, inne płynne lokaty wyniosły 190 mln złotych, a w papierach korporacyjnych ulokowano 1,08 mld złotych. Na koniec pierwszego półrocza 2012 roku aktywa funduszu Idea Premium w obligacjach skarbowych wyniosły natomiast 160 mln złotych, środki w innych płynnych lokatach dawały równowartość 60 mln złotych, a aktywa netto zgromadzone w obligacjach korporacyjnych były wyceniane na 470 mln złotych. W ciągu minionych 6 miesięcy spadek aktywów netto w funduszu wyniósł blisko - 940 mln złotych, czyli nieznacznie więcej niż saldo wpłat i odkupień, które wyniosło w tym czasie około -920 mln złotych.Zobacz kartę funduszu Idea Premium

Choć sytuacja, w jakiej znalazł się fundusz Idea Premium jest trudna, to z dostępnych danych wynika, że na koniec czerwca tego roku fundusz Idea Premium dysponował 220 mln złotych płynnych środków (obligacje skarbowe i inne płynne lokaty). Oznacza to, że mimo ogromnej fali odkupień, zarządzający wyprzedawali pozycje zarówno z części płynnościowej jak i z części korporacyjnej. Nie zapominajmy, że nie wszystkie papiery korporacyjne jakie można było znaleźć w portfelu funduszu na koniec grudnia 2011 roku były wyceniane za pomocą efektywnej stopy zwrotu. Spora cześć z nich, szczególnie w przypadku emitentów zagranicznych, miała wycenę rynkową (mark to market). Zgodnie z naszymi szacunkami na koniec 2011 roku papiery komercyjne wyceniane za pomocą efektywnej stopy zwrotu stanowiły około 600-650 mln złotych. Czerwcowa struktura portfela potwierdza, że duża część z nich została upłynniona.

W tym kontekście należy wspomnieć o dwóch sposobach na obsłużenie odkupień, którymi dysponują zarządzający w funduszu opartym na papierach nieskarbowych, jakim jest fundusz Idea Premium SFIO. Pierwszym, najbardziej naturalnym, jest wykup papierów przez emitentów w ich terminie zapadalności. Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem w ciągu ostatnich 6 miesięcy tylko z tego tytułu w funduszu Idea Pemium mogła zostać odblokowana kwota na poziomie około 70 mln złotych. Drugim, sposobem na zwiększanie płynności, jest znalezienie partnera gotowego nabyć takie aktywa. To rozwiązanie, szczególnie w świetle wysokiej podaży, jaka pojawiła się po ogłoszeniu upadłości przez PBG, jest zadaniem bardzo trudnym. Mimo to, jak pokazały ostanie miesiące, portfel korporacyjny funduszu 'skurczył' się o ponad połowę z 1,08 do 0,47 mld złotych.

Michał Duniec,
Analizy Online

TAGI:

Michał Duniecryzyko kredytowewartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę