Informacje o produkcie

PKO - IKE pro

Umowa ubezpieczenia na życie oferowana w formie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), będąca elementem III filaru systemu ubezpieczeń społecznych. Daje ona możliwość gromadzenia dodatkowych środków na przyszłą emeryturę, niezależnych od świadczeń pochodzących z obowiązkowego I i II filaru. Umożliwia inwestowanie w wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) o różnych strategiach inwestycyjnych. Pozwala na przenoszenie środków między poszczególnymi UFK bez konieczności uiszczania podatku od zysków kapitałowych. Świadczenia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn. Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia, pod warunkiem dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty, a także w przypadku śmierci oszczędzającego na wniosek osób dziedziczących. Materiał informacyjny dla obecnych posiadaczy polisy, produkt został wycofany ze sprzedaży.

Zobacz także

↑ na górę