Open Life Obligacji Korporacyjnych UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 24.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.48% 0.27% 3/47
3m 1.13% 0.92% 19/47
6m 2.47% 1.49% 3/47
12m 4.54% 2.85% 3/46
36m 16.62% 6.86% 2/43
YTD 0.32% 0.52% 40/47
max 72.44% 11.39% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
 • data uruchomienia: 30.09.2011 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: 15. dnia miesiąca, a jeśli w danym miesiącu dzień ten nie jest Dniem roboczym, w Dniu roboczym poprzedzający ten dzień; Ostatni dzień miesiąca, a jeśli w danym miesiącu dzień ten nie jest Dniem roboczym w Dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.
 • wartość aktywów netto: 426,6 mln PLN (12.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 50% środków funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i banki lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne i tytułu uczestnictwa lokujące większość środków w wymienione aktywa. Maksymalnie 50% środków stanowić mogą depozyty bankowe, przy czym czas ich trwania nie będzie przekraczać 3 miesięcy. Do 30% środków funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, których emitenci mają siedzibę za granicą, przy czym intencją funduszu jest zabezpieczanie takich inwestycji przed ryzykiem kursowym. Do 100% środków funduszu lokowane jest w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne funduszy obligacji, tytuły uczestnictwa, ETFy.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 3,64 od -0,00 do 4,03 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,20% od 0,04% do 0,78% wysoka zmienność
Sharpe'a 1,54 od -0,08 do 1,81 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę