Open Life - UniKorona Pieniężny UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,08 PLN
+0,04 %
wycena na dzień 28.07.2016

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.38% 0.24% 21/108
3m 0.65% 0.42% 24/107
6m 1.66% 0.92% 10/106
12m 1.83% 1.44% 20/104
36m 9.50% 7.63% 4/62
YTD 1.57% 0.98% 11/105
max 19.08% 16.39% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% średnie oprocentowanie od 1- do 3-miesięcznych depozytów złotowych oferowanych przez banki komercyjne gospodarstwom domowym w Polsce
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,21 od -0,00 do 6,35 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,26% od 0,01% do 0,30% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,36 od -0,96 do 0,98 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę