Aegon - Templeton Global Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,17 USD
+0,67 %
wycena na dzień 15.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.57%
3m 12.41%
6m 5.15%
12m 0.59%
36m 9.94%
YTD 9.99%
max 34.85%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI All Country World Index
  • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału, który fundusz stara się osiągnąć poprzez politykę inwestowania głównie w instrumenty udziałowe i dłużne wydane przez rządy i korporacje dowolnego kraju. Fundusz będzie lokować swoje aktywa głównie w akcje zwykłe. Ponieważ jednak taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może poszukiwać możliwości lokat w inne typy papierów wartościowych, takie jak: akcje uprzywilejowane, papiery zamienne na akcje zwykłe, papiery o stałym dochodzie w dolarach amerykańskich i innych walutach. Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,74% - -
Sharpe'a 0,05 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę