Aegon - Templeton Global Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,04 USD
-0,16 %
wycena na dzień 21.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -3.00%
3m 0.04%
6m 8.28%
12m -1.02%
36m 1.45%
YTD -2.77%
max 33.32%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI All Country World Index
  • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału, który fundusz stara się osiągnąć poprzez politykę inwestowania głównie w instrumenty udziałowe i dłużne wydane przez rządy i korporacje dowolnego kraju. Fundusz będzie lokować swoje aktywa głównie w akcje zwykłe. Ponieważ jednak taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może poszukiwać możliwości lokat w inne typy papierów wartościowych, takie jak: akcje uprzywilejowane, papiery zamienne na akcje zwykłe, papiery o stałym dochodzie w dolarach amerykańskich i innych walutach. Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,79% - -
Sharpe'a -0,01 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę