Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Templeton Global Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,06 USD
-0,26 %
wycena na dzień 04.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 8.59%
3m -4.60%
6m -9.70%
12m -5.04%
36m -12.83%
YTD -12.90%
max 19.43%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI All Country World Index
  • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału, który fundusz stara się osiągnąć poprzez politykę inwestowania głównie w instrumenty udziałowe i dłużne wydane przez rządy i korporacje dowolnego kraju. Fundusz będzie lokować swoje aktywa głównie w akcje zwykłe. Ponieważ jednak taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może poszukiwać możliwości lokat w inne typy papierów wartościowych, takie jak: akcje uprzywilejowane, papiery zamienne na akcje zwykłe, papiery o stałym dochodzie w dolarach amerykańskich i innych walutach. Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,92% - -
Sharpe'a -0,09 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę