Aegon - Santander Obligacji Skarbowych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,04 %
wycena na dzień 17.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.44% 0.72% 74/105
3m 0.58% 1.28% 82/105
6m 1.35% 3.06% 91/104
12m 3.58% 5.01% 78/101
36m 6.86% 8.25% 69/98
YTD 1.76% 3.55% 89/104
max 80.58% 72.95% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% ICE BofAML Poland Government Index (G0PL)
  • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 80% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nie krótszym niż rok. Fundusz posiada w swoim portfelu głównie papiery wierzycielskie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP, pozostałą część inwestuje w obligacje komunalne i komercyjne związane z niskim ryzykiem niewypłacalności oraz listy zastawne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,82 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,59% od 0,19% do 1,12% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,68 do 0,45 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę