Aegon - Santander Obligacji Skarbowych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 11.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.22% 0.45% 80/107
3m 0.49% 0.78% 79/105
6m 0.94% 2.23% 91/105
12m 3.01% 4.70% 83/103
36m 9.39% 10.21% 62/99
YTD 1.85% 3.76% 89/104
max 80.74% 73.30% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% ICE BofAML Poland Government Index (G0PL)
  • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 80% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nie krótszym niż rok. Fundusz posiada w swoim portfelu głównie papiery wierzycielskie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP, pozostałą część inwestuje w obligacje komunalne i komercyjne związane z niskim ryzykiem niewypłacalności oraz listy zastawne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,59 słaby
odchylenie standardowe 0,42% od 0,18% do 0,96% niska zmienność
Sharpe'a 0,32 od -0,73 do 0,73 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę