Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Santander Dłużny Krótkoterminowy (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,03 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.42% 0.37% 12/39
3m 1.59% 1.39% 10/39
6m 0.67% 1.08% 28/39
12m 1.59% 1.92% 18/38
36m 5.28% 4.59% 14/36
YTD 0.84% 1.15% 24/39
max 53.65% 53.95% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 3M
  • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu lokowane są w papiery wierzycielskie i instrumenty rynku pieniężnego, przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych inwestycji. Fundusz jest zorientowany głównie na nabywanie obligacji emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, bonów skarbowych, obligacji przedsiębiorstw, obligacji banków, certyfikatów depozytowych i listów zastawnych. Udział tych papierów w Funduszu nie może być niższy niż 80%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,51 od -0,00 do 2,15 dobry
odchylenie standardowe 0,29% od 0,08% do 0,79% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,67 do 0,47 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę