Aegon - Allianz Trezor (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 20.02.2019

Wyniki

stopa zwrotu
max 0.05%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ponadto inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę