Aegon - Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.66% 0.23% 6/25
3m -0.85% -0.18% 19/25
6m -2.93% -2.08% 16/25
12m -5.12% -4.25% 14/24
YTD 1.94% 0.91% 2/25
max 1.15% 1.96% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 20% MSCI World Index + 55% Barclays Global Aggregate Total Return Index EUR Hedged + 25% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które koncentrują się na inwestowaniu w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym i/lub akcje dopuszczone do obrotu na takim rynku, realizują politykę absolutnej stopy zwrotu lub naśladują indeksy rynków zorganizowanych. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę