Aegon - Templeton Global Bond Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,15 USD
-0,57 %
wycena na dzień 26.07.2016

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.53%
3m -1.84%
6m 0.69%
12m -6.35%
36m -6.42%
YTD -1.84%
max 72.85%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne globalne uniwersalne (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% JP Morgan Global Government Bond Index
  • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest osiągnięcie, zgodnie z zasadami ostrożnego zarządzania inwestycjami, jak najwyższego łącznego zwrotu z inwestycji, na co składa się połączenie dochodu z odsetek i wzrostu wartości kapitału i zysków z kursów wymiany walutowej. Fundusz będzie starał się wypełnić tę strategię poprzez lokowanie aktywów przede wszystkim w portfel papierów dłużnych o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje emitowane przez rządy lub instytucje związane z rządem. Fundusz może również lokować swoje aktywa, z uwzględnieniem ograniczeń inwestycyjnych, w korporacyjne papiery dłużne, papiery wartościowe bądź produkty strukturalne powiązane z aktywami bądź walutami dowolnego kraju. Fundusz może również nabywać obligacje emitowane przez instytucje ponadnarodowe, zorganizowane lub wspierane przez szereg rządów krajów, takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Fundusz może zainwestować do 10% swoich aktywów netto w przeterminowane papiery wartościowe oraz maksymalnie 25% aktywów netto ogółem w wybrane finansowe instrumenty pochodne. Takie instrumenty pochodne mogą obejmować między innymi pozabilansowe transakcje kredytowe, swapy na stopę zwrotu ogółem, kontrakty terminowe forwards i futures oraz opcje na takie kontrakty, w tym na obligacje rządowe emitowane na rynkach regulowanych i poza nimi. Fundusz może nabywać papiery wartościowe o stałym dochodzie i obligacje w dolarach amerykańskich i innych walutach, i może lokować aktywa w instrumenty udziałowe pod warunkiem, iż są one wynikiem zamiany lub wymiany akcji uprzywilejowanych lub obligacji. Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,88% - -
Sharpe'a -0,09 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę