Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,02 USD
+0,09 %
wycena na dzień 22.09.2017

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.49%
3m 3.00%
6m 4.67%
12m 9.63%
36m 3.19%
YTD 6.99%
max 71.07%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 50% S&P 500 + 50% Bloomberg Barclays US Aggregate Index
  • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest maksymalne zwiększenie dochodu przy jednoczesnych perspektywach na wzrost wartości kapitału. Fundusz będzie lokować swoje aktywa w zróżnicowany portfel papierów zbywalnych głównie z rynku amerykańskiego, w skład którego wchodzić będą instrumenty udziałowe oraz papiery dłużne długo- i krótkoterminowe. Fundusz lokuje aktywa w akcje zwykłe spółek z różnych branż, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, spółki naftowe, gazu naturalnego, nieruchomości i dóbr konsumpcyjnych. Do 25 % aktywów netto może być lokowane w inne niż amerykańskie papiery wartościowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,43% - -
Sharpe'a -0,00 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę