Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,08 USD
+0,37 %
wycena na dzień 02.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -1.19%
3m 8.53%
6m -9.95%
12m -7.29%
36m -1.59%
YTD -9.57%
max 63.37%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 50% US High Div Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Agg Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w kapitałowe i podobne papiery emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące znaczącą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, a także w dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu emitowane przez spółki i rządy. Fundusz lokuje aktywa w akcje zwykłe spółek z różnych branż, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, spółki naftowe, gazu naturalnego, nieruchomości i dóbr konsumpcyjnych. Do 25% aktywów netto może być lokowane w inne niż amerykańskie papiery wartościowe. W celu zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne takie jak swapy, kontrakty terminowe i kontrakty futures a także opcje.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,06% - -
Sharpe'a -0,05 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę