Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,02 USD
-0,09 %
wycena na dzień 19.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.09%
3m 2.36%
6m 2.14%
12m 5.64%
36m 14.68%
YTD 11.36%
max 76.96%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 50% US High Div Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Agg Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w kapitałowe i podobne papiery emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące znaczącą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, a także w dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu emitowane przez spółki i rządy. Fundusz lokuje aktywa w akcje zwykłe spółek z różnych branż, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, spółki naftowe, gazu naturalnego, nieruchomości i dóbr konsumpcyjnych. Do 25% aktywów netto może być lokowane w inne niż amerykańskie papiery wartościowe. W celu zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne takie jak swapy, kontrakty terminowe i kontrakty futures a także opcje.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,14% - -
Sharpe'a 0,13 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę