Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+8,65 PLN
+3,52 %
wycena na dzień 26.03.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -29.03% -28.92% 64/206
3m -24.35% -27.21% 36/206
6m -18.80% -26.34% 19/205
12m -16.10% -29.56% 9/200
36m -15.79% -34.00% 8/191
YTD -24.45% -27.55% 36/206
max 11.68% -17.10% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Od 50% do 100% aktywów funduszu mogą stanowić akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne). Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,80 od -0,00 do 1,73 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,51% od 2,14% do 5,59% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,45 do 0,12 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę