Aegon - Franklin Euro High Yield N Fund (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,01 EUR
-0,06 %
wycena na dzień 21.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.06%
3m 3.51%
6m -0.23%
12m -0.23%
36m 9.05%
YTD 3.51%
max 66.44%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne globalne High Yield (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest uzyskiwanie bieżącego dochodu oraz wzrostu wartości inwestycji w średnim i długim terminie. Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe o niższym ratingu, emitowane przez rządy i spółki z całego świata, w szczególności denominowane w euro. W mniejszym zakresie może także inwestować inne papiery wartościowe, w tym te o wyższym ratingu. Do 10% aktywów może być inwestowane w papiery wartościowe emitentów niezdolnych do terminowej obsługi swoich zobowiązań. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celach zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,07% - -
Sharpe'a 0,33 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę